Papež František podpořil pedofilní kněze a devianty. Je to ohavnost

Podle médií (například dle iHNed.cz) papež František uvedl, že by homosexualita neměla být překážkou pro vykonávání kněžského povolání.

Pedofilie a homosexualita

Pokud to skutečně řekl, podpořil tak via facti implicitně pedofilní kněze, protože, jak je známo, drtivá většina prokázaných pedofilních skandálů ze strany kněží má původ v homosexuální orientaci. A pokud je kněz homosexuál, je tedy větší pravděpodobnost sexuálního zneužívání. Navíc byly prokázány úzké vazby mezi homosexualitou a pedofilií.

Církev v minulosti odmítala homosexuály pro kněžské povolání, protože to jsou lidé narušení, i když třeba někdy bez vlastní viny. Kněžské povolání nemůže sloužit k tomu, aby se někdo prostřednictvím celibátu naučil ovládat své homosexuální sexuální tendence. Kněžské povolání není vhodným působištěm pro léčbu sexuální deviace.

Zrušit svátost manželství je hereze

Na otázku rozvodu pak papež podle stanice CNN pronesl, že „věří v tuto chvíli v boží milost a ve změnu doby“. Už nyní se prý osm kardinálů zabývá reformami, které by například umožnily rozvedeným účastnit se slavení eucharistie.

To by bylo ještě více šokující. To už by byla čistá hereze porušující svátost manželství. Pokud má katolík po svátostném sňatku jiný vztah, jedná se de facto o cizoložství. Při respektu, soucitu a pochopení k lidem, kteří se ocitli v nešťastných situacích nebo pochybili, nelze přece měnit přikázání Krista! Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

Katolická dogmatika hovoří o tom, že manželství je pravou a vlastní svátostí, ustanovenou Kristem, ze svátostné manželské smlouvy vzniká manželský svazek, který zavazuje oba manžely doživotně k nedílnému životnímu společenství, manželství není ustanoveno lidmi, nýbrž Bohem, podstatnými vlastnosti manželství jsou jedinost (monogamie) a nerozlučitelnost.

Jsi náměstkem Krista! Tak se podle toho chovej!

„Pokud je někdo gay, hledá Boha a má dobrou vůli, kdo jsem já, abych ho soudil?“ řekl prý též papež.

Odpověď na jeho otázku je jednoduchá: papeži Františku, jsi náměstkem Krista na zemi. Jsi hlavou viditelné části Církve a je Tvou povinností zachovávat a vynucovat posvátné zákony Boha a Církve. Tak se podle toho chovej!

A co praví Bůh o homosexualitě?

Bible mluví o homosexualitě na několika místech, a to ve starém i novém zákoně.

Leviticus 18,22: Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.

Leviticus 20,13: Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

Bible říká jasně, že homosexuál musí zemřít, není žádné výjimky. Jinak řečeno, kdo to udělá, kdo se ,,vyspí s mužem‘‘ zemře.

Genesis 18,20-21: Hospodin dále pravil: „Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je.“

Genesis 19, 4-5: Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. Volali na Lota a řekli mu: „Kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali!“

Genesis 19, 24-25: Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.

Sodoma a Gomora byly města ohavná a hříšná a jedním z příčin byla homosexualita, která se tam vyskytovala ,,na každém rohu‘‘. K Lotovi přišli poslové – muži a sodomští muži obklíčili jeho dům a chtěli tyto muže pohanit, znásilnit… ,,Vyveď nám je, abychom je poznali‘‘. Bůh celé město potrestal smrtí a zkázou.

2. Petrův 2, 6-10: Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu; a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim.

Bůh říká, že zničením Sodomy a Gomory dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Bezbožník je ten, který se svévolně žene za poskvrňující vášní.

Judův 7: Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.

Za takové svévolné smilstvo je trest věčného ohně. Smilstvo, jaké dělali i v Sodomě a Gomoře.

Římanům 1, 24-27: Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

Člověk se zamiloval do jiného člověka a udělal z něj objekt svého uctívání, poddává se vášním, které mu zastírají oči a tyto vášně ho vedou rovnou do věčného ohně a utrpení.

1. Korintským 6, 9-10: Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

Nikdo z hříšníků a mezi nimi i homosexuálové a smilníci nevejdou do Božího království.

1. Korintským 6, 11: A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

Zdroj: EUportal.cz