Volební program kandidáta do Senátu

MUDr. Jiří Binter – Váš kandidát na senátora, volební obvod č. 5, Chomutov Vám představuje svůj volební program, s kterým kandiduje.

Jako lékař vím, že k vyléčení pacienta je znát přesnou diagnózu a proto se jí nesmíme bát vyřknout a pak léčit. Jsem Vaše „SÍLA V BÍLEM“ pro lepší a bezpečnější život v okrese Chomutov.

Pro lepší, bezpečnější a kvalitnější život jsem si dovolil vypsat několik receptů, jako dlouholetý internista jsem přesvědčen, že následná medikace pomůže a pacienta vyléčí.


Životopis

Jmenuji se MUDr. Jiří Binter, narodil jsem se 4. července 1954 v Ostravě. Ve 13-ti letech jsem se s rodiči přestěhoval do Chomutova. Po ukončení gymnázia jsem vystudoval 1. lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Praze.

Pracoval jsem v chomutovské nemocnici, ale po sametové revoluci jsem se jako třetí lékař v okrese osamostatnil a již 20 let provozuji soukromou ambulanci na Poliklinice v Chomutově.

Mojí ordinací za ta léta prošlo těžko uvěřitelných pár desítek tisíc lidí nejenom z Chomutova, ale z celého okresu, převážně s nemocemi srdce a cév. Někomu se to může zdát zvláštní, ale má práce mě stále baví a největší radost mám z toho, když si vyléčený pacient přijde jen tak popovídat o tom, jak je mu dnes dobře.

V komunální politice působím od roku 1998, v současné době jako člen Rady města Chomutov, jsem předsedou sociální komise a členem finančního výboru. Členem ODS jsem od roku 2003.

Ve volném čase rád zajdu na hokej, fotbal nebo basket. Jsem vášnivým lovcem motýlů.

Kriminalita

Mým cílem je bezpečnost obyvatel Chomutovska. Byl bych rád, aby veřejné prostory sloužily obyvatelům města k trávení volného času, bez toho aby byli obtěžování pouliční prostitucí a ohrožování bandami lupičů, kteří přepadávají lidi i za bílého dne.

K dosažení tohoto cíle prosazuji nulovou toleranci vůči všem druhům kriminality. Je nutné, aby policisté byli opět v ulicích a nikoliv v kancelářích. Policistům musí být navrácena autorita a vážnost, zejména tím, že policista nebude představovat nástroj policejní šikany, ale ochránce všech poctivých občanů. Policisté nesmějí mít obavy zasáhnout proti jakýmkoliv pachatelům trestné činnosti, ať už je pachatel představitel minority či majority. Dále nesmí být možné, aby pachatelé a všechny ostatní osoby, které v rámci vyšetřování mohu nahlížet do spisu, ze spisů zjišťovali identitu policistů a svědků a těm se pak za dopadení mohli mstít.

Pro efektivní boj s kriminalitou budu prosazovat zrušení anonymity mladistvých pachatelů, jelikož sami se vzdali svého práva na ochranu osobnosti, tím že omezili práva oběti své trestné činnosti. Trestní odpovědnost musí být snížena na 14 let.

Občané musí mít právo efektivně se bránit útokům násilníků a všech ostatních pachatelů trestné činnosti, bez ohledu na útočníka. Pravidla pro vynášení trestů musí být objektivní a pro všechny stejná, není možné, aby pachatel příslušný minoritní skupině obyvatel byl trestán nižší sazbou nežli pachatel majoritní společnosti. Opakovaní stejných přestupků musí být trestným činem a proto je třeba mít centrální registr přestupků. Trest odnětí svobody nesmí být odsouzenými chápán jako rekreace, nýbrž má mít výchovný charakter a je nutno zavést pracovní povinnosti pro vězněné.

V krajním případě bude nutno otevřít diskusi o domovském právu a pravomoci místních samospráv k migraci nepřizpůsobivých obyvatel.

Sociální politika

Povinná školní docházka musí být striktně dodržována všemi dětmi ze všech sociálních skupin, dále musí být řádně kontrolována a sociální dávky na děti musí být závislé na řádné školní docházce.

Nikomu se nesmí vyplatit být nezaměstnaným nebo pobírat jakékoliv sociální dávky či přídavky. Tato pomoc musí být odvislá od veřejné prospěšnosti adresáta. Při nedostatku veřejně prospěšných prací je třeba zavést vzdělávací povinnost pro pobíratelé dávek a vzdělávat je v českém jazyce, matematice a finanční gramotnosti, tato povinná docházka by měla dosahovat minimálně 16 hodin týdně.

Důležitá je regulace hazardu na území Chomutovska, která povede především k zamezení zneužívání sociálních dávek a jiných sociálních příjmů v hernách. Znemožnit přístup ke státem povolenému hazardu všem lidem pobírajícím sociální dávky, dlužícím na výživném, zdravotním a sociálním pojištění. A také toto zamezit všem těm, kteří mají daňové nedoplatky a jiné nevyrovnané finanční závazky vůči státu a orgánům veřejné moci.

Musíme udělat vše, aby zase platilo pravidlo, že poctivá práce se vyplatí, musí být oceněna veřejnou úctou. A naopak zneužívání sociálních dávek musí být opět bráno společností jako něco závadného a nikoliv běžného.

Ekonomika

Vždy se budu zasazovat proti jakémukoliv zvyšování daní, jelikož naše daňové zatížení je už tak neadekvátní, bylo by proto rozumnější jej naopak snižovat. Není možné dosahovat vyrovnaných rozpočtů zvyšováním daní. Vyrovnaný rozpočet musí být dosažen snižováním státní a úřednické administrativy, průhledným financováním a eliminací přerozdělování.

Proto budu podporovat takový daňový systém, který nebude ze střední třídy dělat oběť každé daňové reformy. Podporuji daňovou rovnost pro drobné a střední podnikatele a ekonomicky aktivní rodiny s dětmi. V souladu s těmito opatřeními se také budu zasazovat o zrušení některých nemorálních daní jako je daň ekologická, dědická, darovací či jiné.

Je důležité mít stabilní, ucelený a rovný daňový systém, který ukončí současné ekonomické vytěžování střední třídy, kdy bude deklarováno, že starat se o sebe je výhodnější, nežli tuto starost předat někomu jinému.

Jsem zásadně proti úhradám cizích dluhů, které vznikly v Evropské měnové unii. Nejsme členy EMU, proto ani halíř do EMU. Dlužníci si musí pomoci sami, jelikož nejsme tak bohatí, abychom mohli sponzorovat jiné Evropany, kteří mají dokonce vyšší životní úroveň nežli my.

V dnešní ekonomické situaci není rozumné usilovat o vstup do Evropské měnové unie, proto není vůbec aktuální debata o přijetí Eura namísto Koruny. Počkejme, jak dopadne budoucnost Eura a zda bude vůbec co přijmout.

Ekologie a doprava

S ekologickými teroristy se nesmí vyjednávat. Pokud porušují platnou legislativu, tak se proti nim musí postupovat jako proti zločincům. Základem rozumné ekologie je příjemný život všech obyvatelů Chomutovska.

Budu se zasazovat za co nejrychlejší dostavbu dálnice D8, a budování rozumné, racionální a ekonomicky výhodné dopravní infrastruktury, která nebude život lidem komplikovat, ale naopak jim bude prospívat.

Práva a povinnosti

Zastávám a budu prosazovat názor, že pro každou svrchovanou zemi jsou prioritní občanská práva, vycházející z Ústavy a historických právních tradic. Občanská práva jsou úzce provázána s občanskými povinnostmi. Není možné a vůbec mravné bazírovat na občanských právech, pokud nejsou plněny občanské povinnosti.

Jakákoliv snaha o zavedení dvojích pravidel, paralelních práv, či komunitních výsad je v rozporu s principy rovnoprávnosti a základních povinností všech občanů České republiky. Rovnost práv a povinností mezi občany je v demokratické republice garantována a jakékoliv popírání této rovnosti vede k popírání všech těchto zásad.