Islámské studenty na škole v Praze byly jen odporné provokatérky anticivilizace

MuslimkyPřinášíme Vám vyjádření ředitelky školy Ruská v Praze, které objasňuje, jak to bylo doopravdy s „vyloučením/nevyloučením“ islámských studentek z její školy. Jedna ukončila studium, jelikož jí nezajímalo a druhá do školy prostě jen přestala chodit, jejich studium započala letos v září. Při přijímání ke studiu se po chodbách školy, kancelářích pohybovaly vždy bez šátku, jelikož chtěly navodit pocit, že tolerují naši kulturu. To vše se změnilo, jak byly přijaty. Proto neleze aktivitu těchto dvou představitelek islámské anticivilizace považovat za nic jiného nežli čistou a odpornou provokaci, jak diskreditovat náš školní systém. Islám je agresivní a ke své agresi využívá cokoliv a kohokoliv.

V minulých dnech a hodinách jsem obdržela mnoho mailů, telefonátů, zpráv od občanů žijících v České republice i v zahraničí podporujících mne a mé stanovisko vztahující se k odchodu dvou studentek z naší školy. Všem těm, kteří se snaží vyjádřením svého názoru pomoci mně i škole, děkuji.

K výše uvedené věci Vám sděluji následující skutečnosti.

Bývalá studentka Střední zdravotnické školy, Ruská 2200/91, Praha 10, dokument o ukončení studia v souvislosti s tím, že odmítla sundat pokrývku hlavy, nemusela podepsat. Její rozhodnutí bylo naprosto svobodné, studentka nebyla ze školy vyloučena.

Počátkem července 2013 mě navštívily ve škole dvě uchazečky o studium. Sdělily mi, že mají zájem studovat na zdejší škole obor se zdravotnickým zaměřením.

Vzhledem k tomu, že neměly s sebou požadované doklady o vzdělání a pobytu na území ČR, bylo dohodnuto, že se dostaví do školy k jednání s vyplněnou přihláškou, potvrzením od lékaře a dalšími doklady.

V rámci jednání proběhla diskuse ke specifikám vzdělávání ve zdravotnických a sociálních oborech, které naše škola mimo jiné realizuje. Byla probírána témata poskytování ošetřovatelské péče u mužů, nutnost dodržování hygienických předpisů pro zdravotnictví, očkování, krmení nemocných vepřovým masem, nošení zdravotnických uniforem, odlišných pokrývek hlavy ve zdravotnictví atd. Uchazečky o studium byly seznámeny se Školním řádem a řešila se i otázka nošení pokrývky hlavy ve škole. Školní řád SZŠ Ruská 2200/91, Praha 10 deklaruje, že žák dobrovolným studiem na zdejší škole bere mimo jiné na sebe zodpovědnost, řídit se pravidly společenského chování a jednání a ve škole se pohybovat bez jakékoliv pokrývky hlavy – výjimkou jsou pouze zdravotní důvody. Školní řád byl schválen Radou školy dne 18. 10. 2012. V Českém právním řádu není opravdu nikde zakázáno nošení pokrývky hlavy, a tedy ani šátku. Nošení pokrývky hlavy v prostorách školy je však nespolečenské, a tak k této záležitosti v souladu s vnitřními předpisy přistupujeme. Nikomu nebráníme v jeho víře. Ve všech případech, ať žadatel o studium na zdejší škole pochází z České republiky, ze zemí EU nebo ze třetích zemí je nutné, aby respektoval právní předpisy, zvyklosti dané země, etické normy i jiná náboženství.

Bylo nám sděleno, že uchazečky se všemi požadavky na dodržování vnitřních předpisů školy souhlasí, že jim tyto nevadí a že ve škole jim nedělá problém nenosit šátek.

Dne 4. 7. 2013 se obě žadatelky dostavily do školy k jednání. Ještě jednou jsme hovořily o nejvhodnější volbě oboru. Obě žadatelky přišly do školy k jednání bez pokrývky na hlavě. Šátky měly na ramenou a ptaly se nás, zda šátky mohou takto nosit. Oběma jsme sdělily, že vše je v pořádku. Obě dívky s námi komunikovaly v češtině, i když s chybami.

V souvislosti s nástupem do školy, tj. 2. září 2013, mne obě žákyně navštívily v ředitelně školy. Obě měly pokrývky na hlavě (šátek). Ptala jsem se, proč nedodržují předpisy školy a jednají v rozporu s naší oboustrannou dohodou. Jedna ze studentek mi obratem sdělila, že nebude ve SZŠ Ruská 2200/91, Praha 10 studovat a ukončuje studium na vlastní žádost. Vyplnila žádost o zanechání studia. Její rozhodnutí jsem vzala na vědomí. Na můj dotaz mi vůbec neodpověděla. Za této situace jsem došla k závěru, že její původní intenzivní zájem o studium na naší škole již pravděpodobně pominul.

Počátkem září se na mě písemně i ústně obrátily nevládní organizace, např. Sdružení pro integraci, s žádostí o sdělení „důvodů vyloučení studentky ze Somálska“. Předmětné žádosti mne velmi překvapily, jelikož k žádnému vyloučení „studentky ze Somálska“ nedošlo.

Druhá studentka vnitřní předpisy školy po zahájení školního roku respektovala. Ve studiu pokračovala.

Dne 11. 9. 2013 jsem obdržela její žádost o změnu oboru. Žádosti jsem vyhověla. Sdělení o jejím zanechání studia (od 7. 11.) jsem obdržela poštou dne 8. 11. 2013. Jako důvod uvedla náboženskou diskriminaci. Ve třídě, kterou navštěvovala, jsme okamžitě provedli sociometrické šetření. Po jeho vyhodnocení nebyly zjištěny žádné známky signalizující jakoukoliv náboženskou diskriminaci. Pokud byla žákyně přítomna na vyučování, měla šátek na ramenou nebo ho neměla vůbec s vlastním zdůvodněním, že „postačuje mít šátek kdekoliv na těle“.

Dne 11. 11. 2013 zde ve škole natáčela ČT 1 informaci o ukončení studia dvou studentek na zdejší škole. Během vysílání paní redaktorka chtěla se studentkou hovořit. Měla jsem snahu jí vyhovět, ale studentka nebyla již od pondělí 4. 11. 2013 přítomna ve škole, bez omluvy.

Mohu Vás ubezpečit, že na zdejší škole studují žáci dvanácti etnických skupin různých náboženských vyznání ze čtyř světadílů, na což jsme právem hrdí. Tato skutečnost prospívá celkovému pozitivnímu klimatu ve škole. Naopak této skutečnosti využíváme a zařazujeme poznatky od studentů o víře, zemi, stravování atd. do výuky v různých předmětech (psychologie a komunikace, ošetřovatelství, ošetřování nemocných, základy zdravotnických věd a pečovatelství). Ve škole se nevyskytuje šikana, ani další projevy rasové, či jiné nesnášenlivosti.

K možnosti studia obou výše uvedených studentek jsem přistupovala velice zodpovědně, s vědomím, že se nacházejí v cizí zemi. Zohlednila jsem jejich složitou životní situaci a snažila se jim studium na škole co nejvíce usnadnit. Přesto byla má snaha bohužel zmařena.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považuji jednání obou našich bývalých studentek za velice nekorektní, nátlakovou a účelovou akci s cílem vyvolání konfliktu.

Věřím, že toto mé vyjádření objasní vzniklou situaci.

PhDr. Ivanka Kohoutová, PhD., ředitelka

Zdroj: ePortal.cz