Homosexuální ideologie je nástroj sebedestrukce

Už jste si kladli otázku, proč je homosexuální agenda glorifikována a přes státní instituce implementována do společnosti a vzdělávacího systému? Snad proto, že je přirozená? Ale kdepak, celá věc má rasistický podtext. Není tajemstvím, že společensky významní lidé, kteří se označují za židy, podporují šíření ideologie homosexuálního chování, jakožto normativního společenského jednání. Tito lidé mají téměř neomezené finanční prostředky, a k dispozici mediální a politickou moc. Právě skrze svůj politický vliv zaplevelují západní vzdělávací systém deviantními koncepcemi sexuality.

David Hibsch

David Hibsch

Homosexuální jednání je prezentováno jako součást lidské přirozenosti, jako dobro či snad projev požehnání. Tvrdí se, že přihlášení se k pohlaví je pouze otázkou výběru (genderová ideologie), nikoliv daným faktem, přičemž tzv. změna pohlaví je následně dobrým byznysem pro zdravotnictví, potažmo farmaceutický průmysl.

Ale proč lidé, kteří se považují za židy, byť to mnohdy neznamená, že jsou praktikujícími judaisty, mají zájem na tom, šířit homosexuální agendu?

Je to až neuvěřitelně prosté. Je v tom bohapustý rasismus. Rasismus zaměřený vůči všem, které tito lidé nepovažují za hodna své krve a svého původu. Je úplně jedno jde-li o talmudické judaisty či společenské elitáře, kteří se ke svému původu hlásí bez tradičně pojímaného náboženského kontextu. Tento typ lidí totiž spojuje hluboké pohrdání všemi, kteří nejsou z nich. Bývají doslova hnáni, aby povzbuzovali cokoliv, co rozloží rodinné vazby těchto nerovnorodých. Podněcují jakoukoliv koncepci či ideologii, která zničí jejich schopnost reprodukce, vykoření jejich identitu, aby pak ztratili úctu k sobě, k druhým, k svým předkům a především ke svým náboženským a politickým tradicím. Jen takto může dojít k destrukci státu a společnosti a k snadnému manipulování s těmito bezpohlavními bytostmi bez identity a vlastní hrdosti.

Tuto stránku odhaluje v jednom ze svých videozáznamů rovněž Nathanael Kapner, který žije v Coloradu. Sám patřil mezi ty, kteří se považují za židy (s původními starozákonními izraelity nemají rodově mnoho společného), avšak opustil talmudický judaismus, protože se stal křesťanem ortodoxního vyznání. Velmi dobře zná prostředí, jehož byl součástí od svého dětství. Viděl, slyšel, nasával atmosféru a z vlastní zkušenosti ví, jak v soukromí hodnotí tzv. židé ty, kteří nejsou jejich krve a nejsou podle nich správnou rasou vyvolenou k velkým věcem.

Zatím co tzv. nežidům je genofond většinově lhostejný, a to je dobře, tak těmto lidem ne, naopak v něm spatřují svou identitu a od něj odvozují svou nadřazenost. Je až groteskní, že právě ti, kteří neustále všechny kolem obviňují z rasismu, jsou extrémními rasisty (podle sebe, soudím tebe). Lpění na čistotě genofondu (rasy) je hloupé ba přímo legrační, protože ani „židé“ už nevědí, kdo je s kým pokrevně spojen, protože rodové knihy starého Izraele shořely v chrámu, když Jeruzalém dobyla římská armáda v roce 70 po Kristu. Hodnota člověka netkví ani v rase, ani v moci, bohatství a společenském vlivu, a při své inteligenci by to zřejmě měli vědět. Jenže co těmto lidem zbývá než si něco zbožštit. Tak zbožštili koncept vyvolenosti, který převrátili do otázky krve a principu zlatého genofondu, a to již v dobách pozemského života Ježíše Krista.

Není ovšem tajemstvím, že dnes sami „židé“ mají problém s vlastní natalitou. Jejich děti rovněž nechtějí mít mnoho dětí a pohodlný život bez závazků jim vyhovuje stejně jako dnes mnohým zmanipulovaným „nežidům“. Navíc byť jsou tlačeni do tzv. rovnorodých manželství (žid si vezme jen židovku a naopak), tak přesto se této praxe nedrží a pokud ano, tak mnohdy spíše proto, že mají strach se oddělit do financí svých rodin a mocných přátel. To už chce hodně charakteru a odvahy odejít z tohoto elitního klubu pro nějakého nežida či nežidovskou dívku, že?

Takže platí slova Kristova, že kdo jakou zbraní zachází, tou také schází. Bohužel, my máme problém. To my nevíme či nechceme vědět, kdo jsme. My jsme se nechali vtáhnout do absurdního dramatu, ve kterém nám v posledku jde o život, a budoucnost, a přesto raději strkáme hlavu do písku před realitou. Svět nezešílel, to my uvěřili šílencům a vyhovuje nám to.