Zaútočí policejněprokurátorská mafie na další svobody občanů? Uherský Brod: Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali

Jen si to představte. Museli jste použít zbraň ke své obraně. Vyšetřování dozoruje stejný státní zástupce jako střelbu v Uherském Brodě. Ten, kterého jste viděli lhát v přímém přenosu u Moravce a očerňovat držitele zbrojních průkazů u nás. Jak vám je?

Bloger František Matějka

Bloger František Matějka

Když už se dostanete do soukolí státní mašinérie proto, že jste byli donuceni použít palnou zbraň k obraně, čekáte studenou objektivitu. Rozhodovat o osudech lidí totiž není nic moc. Bylo to zrádné ze strany útočníka, když rozhodl započetím útoku o osudu vás obou. Je to zrádné ze strany policistů a státního zástupce, když to šetří. Bude to zrádné ze strany soudu, který vás ruku v ruce s policisty a státním zástupcem může poslat do vězení jen proto, že mají nějaký názor. Jenže vy po tom všem, kdy jste nechtěli, ale museli jste, čekáte studenou objektivitu. Může se ale stát, že narazíte na státního zástupce, který má jasno ještě před tím, než je nějaký čin vyšetřen, což je v naprostém rozporu s tím, co od něj zejména netrestaní a bezúhonní občané skrze příslušné zákony oprávněně očekávají. A to už může být pozdě. Nezbývá, než se pokusit o nápravu předem, aby občanům nepřerostla stání moc přes hlavu víc, než je tomu doposud. Ono totiž i dnes platí, že jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali. Proto:

(pozn.: Podáno dne 6. 3. 2015 do datové schránky ryhaa8a)

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
17. listopadu 909/44
771 11 Olomouc
Česká republika

Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že státní zástupce Mgr. Roman Kafka spáchal trestný čin šíření poplašné zprávy dle ust. § 357 Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Podávám tímto trestní oznámení na Mgr. Romana Kafku, neboť se domnívám, že spáchal trestný čin šíření poplašné zprávy dle ust. § 357 Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Skutková podstata výše uvedeného trestného činu byla dle mého přesvědčení naplněna veřejným vystoupením jmenovaného v přímém přenosu České televize v pořadu Otázky Václava Moravce dne 1. 3. 2015, který se týkal tragické události střelby v Uherském Brodě, při kterém došlo ke smrti osmi lidí. V uvedeném pořadu, který má obecně sledovanost téměř k jednomu milionu diváků, sdělil z pozice státního zástupce dozorujícího vyšetřování střelby mimo jiné následující: „…ze své praxe mohu říci, že velká část, dokonce bych řekl valná část násilné trestné činnosti je páchána legálně drženými střelnými zbraněmi. To znamená, samozřejmě je na místě jako jistá opatrnost, jak, a velká opatrnost, a to jak při udělování, prodlužování zbrojního oprávnění, tak samozřejmě možná i ve faktické dispozici a možnosti těch, těch držitelů zbrojních oprávnění a držitelů zbraní. To znamená, je zde možná otázka na místě, zda neomezit zákonem počty držených střelných zbraní u konkrétních osob i reálnou fyzickou dispozici s těmi zbraněmi. To znamená, například pokud se týče toho, kdyby ty zbraně měly být fyzicky uloženy a pod jakou kontrolou.“

Výše uvedená informace o objemu násilné trestné činnosti, cituji: „…velká část, dokonce bych řekl valná část násilné trestné činnosti…“, páchané údajně legálně drženými střelnými zbraněmi, je s odkazem na statistiky Policie České republiky nepravdivá a Mgr. Roman Kafka si musel být této skutečnosti dle mého přesvědčení vědom, neboť má jistě již z podstaty svého profesního postavení k dispozici údaje, které se dané problematiky týkají. Jmenovaný musel z titulu svého postavení podle mého názoru vědět, že zdaleka ne všechna násilná trestná činnost byla a je páchána legálně drženými střelnými zbraněmi, resp. že s použitím střelné zbraně je dokonce páchán zanedbatelný počet násilných trestných činů. Jmenovaný musel podle mého názoru vědět, že dokonce ani v případě té násilné trestné činnosti, u které pachatelé použili střelnou zbraň, se nejednalo o „valnou část“, pokud jde o střelné zbraně legálně držené, použité ke spáchání činu.

Protože chci věřit v profesionalitu státního zástupce a tedy v jeho případě v nemožnost vystoupit v přímém přenosu u takto sledovaného případu s tvrzením, které by neměl ověřené a vymyslel si ho, jsem přesvědčen, že výše uvedená nepravdivá slova o „valné části“ sdělil vědomě. Učinil tak pravděpodobně proto, aby vyvolal zděšení a rozruch mezi obyvateli, prezentoval z osobních důvodů svůj zřejmě negativní postoj vůči civilním držitelům zbrojního průkazu, plošně očerňoval tyto bezúhonné a netrestané občany České republiky v očích ostatních lidí a poskytl tak záminku k represi a neopodstatněnému zpřísnění zákonných podmínek pro držení a nošení legálních zbraní, současně s nepřípustnou aplikací plošné presumpce viny.

S odkazem na jistě žádoucí profesionalitu státního zástupce a jeho postavení, které mu dává moc rozhodovat v řízeních o osudech občanů České republiky, včetně například těch, kteří před ním obhajují v trestním řízení užití střelné zbraně v nutné obraně k ochraně životů, zdraví či majetku, předpokládám, že objektivní data znal. Domnívám se proto, že nepravdivé údaje sdělil úmyslně, čímž způsobil nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšířil poplašnou zprávu, která byla zjevně nepravdivá. Výsledkem takového činu je objektivně neodůvodněné zděšení a rozruch mezi občany nedržícími zbrojní průkaz, které vyvolávají strach z držitelů zbrojních průkazů a žádosti po jejich odzbrojení či bezdůvodném omezení jejich práv, přestože ti jsou paradoxně skupinou osob, která je složena ve 100% z netrestaných a bezúhonných lidí, a kteří zcela jistě nemohou za jednotlivé excesy některých z nich, natož snad za tragédii v Uherském Brodě.

Žádám, abych byl v souladu s § 158 Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, do jednoho měsíce vyrozuměn, jak bylo s tímto trestním oznámením naloženo, a v případě, že ke spáchání trestného činu dle zjištění policie nedošlo, žádám o podrobné zdůvodnění, proč k takovému závěru policie došla. Děkuji Vám.

V Mostě dne 6. 3. 2015

František Matějka

Příloha: