Dopis Václava Klause nejvyššímu státnímu zástupci Pavlovi Zemanovi

Vážený pane nejvyšší státní zástupce, Petr Soukenka, ředitel organizace, která si říká „Nadační fond proti korupci“, zneužil náhlého úmrtí podnikatele Petera Kovarčíka k mediální skandalizaci a zpochybnění mnou vyhlášené amnestie z 1. ledna 2013, a to spekulativním spojováním zesnulého pana Kovarčíka a mě samotného s údajnou existencí korupce v souvislosti s touto amnestií. Považuji toto jeho jednání za velmi závažné a nebezpečné. Petr Soukenka se zřejmě vědomě a úmyslně snaží otřást důvěrou občanů v existenci právního státu, v morální integritu jeho hlavy a ve schopnost demokratických institucí republiky řádně fungovat a spravovat věci veřejné v zájmu občanů.

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus

Zabránit těžko napravitelným škodám ve společenském vědomí široké veřejnosti, které tato aktivita vyvolává, lze pouze rychlou reakcí orgánů činných v trestním řízení.

Doufám, že státní zastupitelství podle zásady oficiality a legality již zahájilo trestní řízení a že důkladně prověřuje veřejně publikované informace, a to jak ohledně možného spáchání trestného činu přijetí úplatku, tak i ohledně možného spáchání trestného činu křivého obvinění, resp. pomluvy s mimořádným dopadem do osobnostních práv dotčených osob.

Podle Ústavy ČR se na mé jednání vztahuje imunita. Přesto bez ohledu na akademický výklad, zda se jedná o hmotně právní či procesně právní exempci, jsem připraven poskytnout vyšetřujícím orgánům veškerou součinnost a pomoc k rychlému a efektivnímu odhalení pachatelů trestné činnosti, jejich usvědčení a postavení před soud. Ohrožena je pověst státu, nalomena důvěra občanů, překročen zákon.

Vážený pane nejvyšší státní zástupce, vzhledem ke shora uvedenému Vás důrazně žádám o prošetření této kauzy.

Je nesporné, že trestný čin spáchán byl – buď přijetí úplatku, nebo trestný čin křivého obvinění, nebo pomluvy.  V každém případě se jedná o závažný trestný čin a veřejnost má právo znát, k jakému trestnému činu došlo a kdo je jeho pachatelem. Pouze odhalení pachatelů korupčního jednání a jejich postavení před soud, nebo vyvození trestní odpovědnosti osob, které nepravdivé informace šířily, může občanům vrátit důvěru ve vládu práva a spravedlnosti.

Vážený pane nejvyšší státní zástupce, považujte, prosím, tento můj dopis za otevřený. Ve shora uvedené věci se nadále obracejte na mého právního zástupce JUDr. Romana Jelínka, Ph.D., advokáta, advokátní kancelář J&K LawPartners, který je zmocněn mě v této věci zastupovat.

S pozdravem

Václav Klaus

V Praze dne 2. dubna 2015

Zdroj: klaus.cz