Pár poznámek k imigraci

Politický tlak EU na přijetí imigrantů do naší země je tak velký, že vláda přistoupila na přijímání běženců, i přes odpor většiny české společnosti.

Vít Skalský

Vít Skalský

Vláda své rozhodnutí ospravedlňuje velmi laxně, hovoří o povinné spolupráce uvnitř zemí EU, zmiňují odpor k stavění nových železných opon atd. Širší diskusi s veřejností však vláda neotevřela.

K problematice uprchlíků se dále vyjadřují spíše jednotlivci a menší politické subjekty. Na jedné straně z těchto míst slyšíme, že je třeba přijmout uprchlíků mnohem více (jeden milion, uprchlíka do každé rodiny atd.), na druhé straně slyšíme názory, že je třeba imigraci zabránit. Jednoznačnou pozici v tomto smyslu zastává Národní demokracie, ta odmítá přijmout byť jen jednoho imigranta. Podívejme se ve zkratce na morální a následně politické souvislosti problému.

Západní veřejnost je systematicky ideově formovaná prostřednictvím masmedií, filmu a humanitních vysokých škol. V otázce jiných kultur a etnik jsou vytýčeny jasné hranice. Zlý bílý muž, který je viník všeho zlého v minulosti i současnosti, zde stojí proti černochům jako hravým dětem slunce, Židům, kteří jsou představováni jako světlo národů a dobrotivému divochovi, coby reprezentantovi původních kultur nezasažených západní civilizací. I přes tuto ideovou masáž, je patrný odpor majority vůči imigrantům z oslavovaných kulturních oblastí. Cítí snad správně veřejnost, že je oklamávaná? Že se nebude konat s příchodem uprchlíků její obohacení? Hlavním argumentem radikálních příznivců imigrace je jakýsi dluh, který západní kultura má vůči kulturám, které měla poškodit svým  působením. Imigranti se aktuálně rekrutují ze zemí Blízkého východu a Afriky. Začněme u Afriky.

Oficiální čísla nejsou známá, nicméně podle mnoha reportáží je zřejmé, že výraznou část imigrantů do Evropy tvoří černoši ze střední Afriky. Je západní civilizace zavázaná černošským kulturám díky éře kolonialismu? Nese západní kultura břemeno viny za násilné ovlivnění těchto kulturních oblastí? Odpověď je celkem jednoduchá, není se třeba o tomto široce rozepisovat. K posouzení této otázky nám stačí elementární znalosti problému. V 15. století, při příchodu Evropanů, v těchto oblastech byla společnost na úrovni maximálně ranně feudální, převážně však prvobytně pospolné. Standardem bylo otrokářství, permanentní etnické války, kanibalismus a lidské náboženské oběti. Podle západních kritérií kvality lidského života, které si nárokují objektivní-nad kulturní platnost, v podstatě horší situace pro obyvatelstvo nemohla nastat, za žádných jiných okolností. Tedy vliv západní kultury, nemohl způsobit poškození. Dobře, jestliže by někdo tento závěr úspěšně  zpochybnil, což je dle mého názoru nerealizovatelné, můžeme postoupit dále.

Africká populace se zvýšila z 229 milionů v roce 1950 na 630 milionů v roce 1990, a na více než 1,1 miliardy v roce 2013. Některé odhady mluví o budoucím nárůstu populace v Africe, kdy by v roce 2050 měla mít 2,4 miliardy a v roce 2100 až 4,18 miliardy obyvatel. Převážně v tomto kontextu jde o černošské obyvatelstvo. Zde je jasně vidět dědictví západní koloniální éry. Afrika byla rozparcelovaná na jednotlivé státy s novým řídícím aparátem. Země byla technologicky posunuta silně kupředu, zvláště v zemědělství. Činitelé, které redukovali Africkou populaci, byly pod tlakem západní kultury redukované. Fenomény jako jsou etnické války, infekce a hlad, poklesly na úroveň, která umožňuje dnešní černošskou populační explozi. Je nárůst Africké populace vinou, za kterou by měl být západ trestaný? Samozřejmě že ne, žádné morální závazky vůči Africkým černochům západní civilizace nemá.

Přistupme k zemím Blízkého východu, ke kterým připočítejme díky kontextu imigrační vlny i Afghánistán. Do hlubší historie není třeba příliš zacházet. Opomeňme, že západní-křesťanská civilizace byla z oblasti Blízkého východu násilně vytlačena Islámem v 7. století. Pro náš problém není ani třeba hodnotit záležitost rozdělení této oblasti na jednotlivé státy, které proběhlo pod taktovkou západních velmocí po první světové válce. Soustřeďme se na události posledních pár desetiletí. Některé země v této oblasti, které nabízely relativně vysokou životní úroveň obyvatelstvu a udržovaly radikální Islám pod kontrolou, byly rozvráceny válečnými konflikty. Irák, Libye a Sýrie, tyto země byly zasaženy válkami, které byly iniciované a řízené  ze západu, to je bez diskuse. Smyšlenost důvodů, které vedly k napadení Iráku jsou již veřejně známé. V Sýrii a Libyi nešlo o povstání týraných obyvatel, ale o řízený útok vycvičených a vyzbrojených jednotek ze západu. V Afghánistánu, který zažíval období vzácné stability pod vedením Tálibánu, nešlo při přepadení ze strany západu o dopadení jakéhosi teroristy, který se měl ukrývat někde ve skalních jeskyních na severu země.


Vina západní kultury zde překvapivě není zcela jasná. Musíme si uvědomit, že veřejný souhlas západní společnosti s vyhlazovacími válkami v těchto zemích, byl podmíněn silnou ideologickou manipulací. Západní veřejnost, i přes silnou novodobou hodnotovou deformaci, by nedala souhlas k řízeným vyhlazovacím válkám, kdyby jí nebyly tyto války ukázány jako války osvobozující, války proti tyranům, kteří ohrožují západ zbraněmi hromadného ničení, terorismem apod. Dokonce je pravděpodobné, že i někteří vojáci ze západu, kteří byli a jsou nasazováni v těchto oblastech, si myslí, že bojují za morálně správnou věc a nejde jim jen o žold. Nicméně, ohledně výsledků těchto událostí, jsou omyly a chyby u jedinců, kteří z nejvyšších míst na západě  stojí za těmito konflikty, zcela vyloučeny. Stejně jako informovaná opozice, západní iniciátoři válek znali jejich výsledky. Například Irák, ropné vrty jsou zde pod kontrolou západních petrolejářských společností prostřednictvím jejich žoldáků, nezávislá centrální banka v Iráku neexistuje. V zemi je následkem válečného útoku ze západu na dva milióny zavražděných. Na území země je velká oblast pod kontrolou extrémní teroristické skupiny, která vyvíjí tlak na delší země, které ještě nepadly nebo válkou nebyly zasažené. Tento výsledný stav, jak znovu opakuji, který nalézala západní protiválečná opozice od samého začátku, bohužel, není ze strany západních elit nežádoucí.

Musíme říci, že řetězové hromadění chyb ¨soudruhů ze západu¨ v inkriminovaných zemích je vyloučeno. Výsledné tragédie, které jsou spojené s mocenskou transformací v těchto regionech, nejsou výsledkem naivity západních oligarchů. Současný stav, je pro západní elity ideální. Průměrný příslušník západního kulturního okruhu má v této děsivé hře jen úlohu užitečného idiota.

Za situace, kdy západní kultura je stavěná na pranýř za tyto události a je vyzývaná politickými špičkami k odčinění vin prostřednictvím imigrace, nelze nezmínit další faktor, který ačkoli má na západě obrovskou moc, není součástí západní kultury. Jde o židovskou mocenskou loby. Západní tradiční kultura je z nepochopitelných důvodů spojována s židovsko náboženským kulturním prvkem. Prý má mít takto západní kultura židovské kořeny. Západní kultura je ve svých kořenech a hodnotách jen křesťanská, dále navazující na Římskou a Řeckou tradici. Dramatické události, které stáli u vzniku křesťanství, zcela hodnotově oddělili nové náboženství od Judaismu. Západní kultura má především universální charakter, po vzoru křesťanství a předchozích západních civilizací. Židovské náboženství a kultura je však exkluzivní. Primitivní náboženský etnocentrismus Židů je v přímém protikladu ke křesťanským západním hodnotám. Již od vzniku Křesťanství, se jasně diferencovaly směry obou náboženství. Zatímco Židé se utvrzovali ve své vyvolenosti prostřednictvím rasistické Talmudistické tradice, křesťanství šlo svojí cestou skrze národní universalismus.

Nejen etnocentrismus vyčleňuje Židy ze západní tradice, i primární lpění na materiálním profitu a moci je západní kultuře cizí. Západní kultura má ve svých kořenech duchovní transcedenci, ne jen důraz na pozemském království, které je tak typické pro Židy. I když Katolická církev v dobách své největší moci, nechala velkoryse židovské ideové antipody vedle sebe existovat, vůbec nelze hovořit o tom, že by Židům byl dán prostor na ovlivnění západní kultury. Židé se mají ve svých hodnotách k západní kultuře stejně jako muslimové. Podobně jako je Islámský náboženský fatalismus neslučitelný se západní kulturou, kladoucí důraz na svobodu jednotlivce,  je s ní neslučitelné židovská etnická exkluzivita a židovský důraz na budování etnického dominia.

Je zřejmé, že Židé v rámci svých kulturně náboženských hodnot náleží do orientálního kulturního okruhu. Přesto, že nejsou součástí tradiční západní kultury, jejich vliv je v průběhu dvou posledních století ohromný. Některé moderní politické ideologie jsou buď kompletně Židy vybudované nebo alespoň jsou jimi inspirované. V současné době není žádným tajemstvím, že židovští oligarchové ovládají americkou centrální-emisní banku a jejím prostřednictvím další centrální banky světa. Dále že vlastní mnoho petrolejářských společností,  že kontrolují mediální mainstream, že prostřednictvím svých klubů a peněz výrazně ovlivňují západní politiku. V tomto smyslu stačí použít internet,  jedná se jen o veřejné tajemství.

Vraťme se k tématu, vina západní civilizace není v naznačené perspektivě jednoznačně zřejmá. V případě rozpoutání válek, vidíme na pozadí zájem Centrální banky USA na udržení petrodolaru, vidíme zde zájem o roztříštění konsolidovaných států za účelem jejich následného ovládnutí. Má podobný zájem např. průměrný občan některého ze států EU? Jak bylo řečeno, často lidé, kteří jsou vinni ve smyslu rozpoutání hrůz v zemích s imigračním tlakem, ani do západního kulturního prostoru nenáležejí, jedná se spíše o kulturně vnější uzurpátory.

Přesto západní civilizaci a kulturu nelze ze zla, které bylo v zemích s utečeneckým problémem ze západu rozpoutáno, zcela vyvinit. Jedná se zde o vinu minimálně v tom smyslu, že se západní společnost nedokáže zbavit svých elit, které se v kontextu západních hodnot chovají zcela zločinně. Za další, v linii západní hodnotové tradice, jsme povinni pomáhat jiným v nouzi. Máme tedy začít přijímat uprchlíky?

V čem spočívá efektivní pomoc lidem v tísni, které jsou zasažení válkou, hladem nebo nemocemi? Například existuje vyčíslení, kolik stojí postavení jedné studny na čistou vodu v chudých oblastech, jedná se o částku 4500 Kč. Jedna studna s čistou vodu, zachrání mnoho dětských životů. Dám příklad z naší země. Jsme nuceni podporovat Romské etnikum, které je kulturně mimoevropské-nezápadní. Motivy, které jsou oficiálně dávané pro tuto aktivitu, jsou hodně  podobné těm, které jsou uváděny ohledně uprchlíků. Nabubřelá ekonomická pomoc Romům, se pohybuje v astronomických výškách. Pravděpodobně nás Romové stojí až 200 miliard Kč. ročně. Půlmilionové etnikum Romů, většinou nepracuje, pobírá však luxusní sociální dávky. Služby z jednotlivých resortů  (zdravotnictví, spravedlnost, vnitro, školství) čerpá zcela nadprůměrně a samozřejmě zdarma. Lze spočítat, kolik studní by bylo vykopáno místo této hloupé pomoci Romům, kolik miliónů životů, by se takto nechalo ročně zachránit. Jen na okraj připomeňme, že kvalitu života Romů, tento štědrý přístup společnosti, nijak nezvyšuje. Romové jsou často drogově závislí, mnozí tráví mnoho let v kriminálech, jejich zahálčivý život, který je jim takto umožněn, destruuje jejich klasické rodové struktury. Podobně uprchlík, jeho měsíční pobyt je nákladově ekonomickým ekvivalentem několika studní v jeho rodné zemi.

Takto nastíněná uprchlická situace má jasné kontury. Chce-li západní společnost pomáhat černochům ve střední Africe, ať dá peníze na vybudování škol nebo potravinářských závodů v dané zemi, přijímání černochů do Evropy skutečně problém neřeší. Chceme-li zastavit utrpení lidí v zemích, které byly zasaženy válkou importovanou ze západu, eliminujme na západě politické síly, které toto úmyslně způsobily. Chceme-li pomoc lidem v Iráku nebo Sýrii, můžeme vyvlastnit politické představitele, kteří tuto válku chtěli. Takto získané peníze pak můžeme použít přímo na místě a to z maximálním možným efektem.

Asi není třeba se dále o věci dále rozepisovat, není těžké problém pochopit, stačí jen trochu ideologicky nezaujatého pohledu. Je zřejmé, že imigrace představuje značně neefektivní pomoc lidem v tísni. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina západní veřejnosti imigraci důrazně odmítá. Je patrné, že prosazení imigrace je politicky značně náročné a pro politiky velice nepopulární. Přesto je imigrace prosazovaná. Dokonce jí protlačují stejné politické síly, které stáli za rozpoutáním válečného pekla ve výše uvedených regionech. Zdánlivě nepochopitelně ji také podporují politické síly, které prostřednictvím ekologických podvodů způsobily světový vzestup cen základních potravin a tím smrt nespočetného množství těch  nejchudších na naší planetě (u nás Strana zelených).

Při rekapitulaci oficiálně udávaných důvodů pro imigraci a analýze dalších politických souvislostí, můžeme s jistotou říci, že řízená imigrace do Evropy nemá charitativní motivy. Pomoc prostřednictvím imigrace je neefektivní a společensky destruktivní. Tedy v případě koordinované imigrace uprchlíků do evropských zemí ze strany EU, se nejedná o morální problém západní civilizace. Jde jednoznačně o krok, který má jiné, politické důvody. Nejedná-li se v případě imigrantů o pomoc, jde o aktivitu, která je zájmově politická. Nemá cenu dále rozebírat morální aspekty problému, který je morálce a humanitě cizí.

Skutečné důvody řízené imigrace do Evropy mohou být různé, pravděpodobně jde o motiv syntetický. Nabízí se několik vysvětlení. Imigranti mohou způsobit občanské války, které povedou k výjimečným opatřením v oblastí finančních systémů, čímž se vyřeší zoufalá situace dolaru, s kterým je provázané Euro. Může jít o krycí manévr, pod jehož pláštěm budou pokračovat další přípravy na válku s Ruskem, bez pozornosti veřejnosti. Může jít o projev rasismu ze strany Židů. Rasové a kulturním rozbití Evropských národů, vyloučí do budoucna jakoukoliv jejich možnost svobodné zájmové národní kooperace, čímž zanikne možnost jakékoliv rezistence vůči židovským oligarchům.  Nabízí se možnost, že se mezinárodní elity obávají vzestupu Evropských vlasteneckých sil. Z pouličních bouří, které imigranti způsobí, pak budou obviněny pronárodní Evropské strany, což povede k jejich zákazu. Možná jde jen o tlak, kterým má být pro politické elity z části ¨neposlušnᨠEvropská společnost, co nejrychleji pacifikovaná.

Za dané situace je přijímání uprchlíků do Evropy zločinem. Naše vláda ustoupila tlaku EU a dala zelenou první vlně imigrantů. Na vstup do Evropy čekají milióny černochů a muslimů. Povolení jen i malého množství, povede k protržení imigrační hráze. Pozvání uprchlíků do ČR, připomíná situaci, kdy v roce 1968 členové předsednictva v Moskvě, podepsaly protokol, který legalizoval pobyt Sovětských vojsk v Československu. Podobnost je však jen zdánlivá, za přítomnosti Sovětských vojsk, vyrostla silná generace ¨Husákovo dětí¨, náš stát byl ekonomicky a kulturně stabilní. Příchod uprchlíků však může znamenat rychlou společenskou a kulturní destabilizaci, spojenou s hospodářským rozvratem. Slabé ročníky ¨Havlovo dětí¨, nemají kapacity na to, aby ustály imigrační tlak. Členové naší vlády se přijetím uprchlíků, pravděpodobně dopustili mnoha trestných činů podle stávajících zákonů.  Nejsem právník, ale některé paragrafy se i laikovi přímo nabízejí. Jde o paragrafy: Veřejné ohrožení,  Vlastizrada,  Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

Naše politická reprezentace se v otázce imigrace chová zcela nedemokraticky. Neexistuje žádný morální ani rozumný důvod pro akceptování řízené utečenecké vlny. Riziko je značné. Každý slušný člověk má za povinnost udělat maximum pro zastavení takzvaným ¨uprchlíků¨. Pro úspěch této věci je nutné, aby protiimigrační a protiunijní protesty získaly masovou podporu. Dále je nutné, zakládat místní domobrany, které v případě neúspěšných protestů, budou mít pravděpodobně co nejdříve plné ruce práce.


 

Zdroj | autor je předseda MO Národní demokracie Plzeň