Studie psychologa: Incest mezi muslimy má za příčinu jejich nízkou inteligenci

Za 1 400 let své existence ukázala muslimská kultura, nakolik se v jejím rámci praktikuje incest. Způsobil obrovské škody na muslimském genofondu. Nemá vliv jen na inteligenci, duševní a fyzické zdraví potomků, ale i na jejich okolí.

výsledky incestu

Incest mezi muslimy má dopad na inteligenci, duševní a fyzické zdraví i na společnost

Nejznámější příklady incestu pocházejí ze starověkého Egypta, kde dynastie faraónů vymíraly několik set let. Faraoni si často brali za ženy svoje sestry, nebo nevlastní sestry, aby se bohatství a moc zachovaly v rodině. Po několika generacích nebyli potomci duševně ani fyzicky schopni vládnout. Jako další historický příklad může posloužit evropská šlechta. Královská třída udržovala sňatky vzájemně mezi sebou, aby se zachovala tradice.

Vysoký počet duševně zaostalých a hendikepovaných členů královských rodin napříč evropskou historií ukazuje na nezdravé důsledky této praxe. Dnes už se naštěstí členové královských rodin smějí vdávat a ženit z lásky a nejen kvůli postavení.

Muslimská kultura incest praktikuje dodnes, déle než všechny egyptské dynastie. Počátek praxe je datován 300 let před úsvitem nejstarší monarchie, dánské.
Podle hrubých odhadů se téměř polovina všech muslimů narodila díky pokrevnímu sňatku. V Pákistánu je 70 procent sňatků mezi bratranci a sestřenicemi a v Turecku je to něco mezi 25 – 30 procenty. (Jyllands-Posten 27/2 2009 Více mrtvých novorozenců je mezi imigranty)

Statistické studie arabských zemí ukazují poměr pokrevních sňatků: 34 procent v Alžírsku, 46 procent v Bahrajnu, 33 v Egyptě, 80 procent v Núbii (jižní část Egypta), 60 procent v Iráku, 64 procent v Jordánsku, 64 procent v Kuvajtu, 42 procent v Libanonu, 48 procent v Libyi, 47 procent v Mauritánii, 54 procent v Kataru, 67 procent v Saúdské Arábii, 63 procent v Súdánu, 40 v Sýrii, 39 procent v Tunisku, 54 procent ve Spojených Arabských emirátech a 45 procent v Jemenu. (Reproductive Health Journal, 2009 Zdravotnický pohled na příbuzenství a reprodukci mezi Araby.)

Velmi často jsou i prarodiče těchto muslimů v příbuzenském stavu. Riziko negativních duševních a fyzických důsledků se tím ještě zvyšuje.

Na Západě je množství pokrevních sňatků mezi muslimskými imigranty nižší. Mezi imigranty v Dánsku je to necelých 40 procent Pákistánců a 15 procent Turků (Jyllands-Posten, 27/2 2009. Více mrtvých novorozenců je mezi imigranty.) Ve Velké Británii je více jak polovina Pákistánců počata incestem:

V úterý 23.12.2014 vysílal kanál BBC průzkum, podle kterého nejméně 55 procent této komunity mělo sňatek mezi bratranci a sestřenicemi. Následkem toho má pákistánská rodina v Británii 13 krát větší pravděpodobnost zplodit dítě s autosomálně recesivně dědičnou chorobou (Times of India, 17/11 2005 Velká Británie – zákaz sňatků bratranců a sestřenic mezi Pákistánci)<

Nižší procento se dá vysvětlit tím, že není snadné přivést vybraného partnera do země, nebo tím že je na Západě lepší zdravotnická osvěta.

Nízká inteligence

Nejedna studie potvrzuje, že děti z pokrevních sňatků mají nižší inteligenci. Podle výzkumu je IQ u takových dětí o 10-16 bodů nižší a jejich schopnosti spojené se společenským jednáním se rozvíjejí pomaleji:

„Incest má vliv na poznávací funkce a společenské jednání dětí. Dokazují to studie s ansarskými muslimy v Bhagalpuru v Biháru.

Incest má vliv na IQ: u dětí ve věku (8-12 let) je nižší (69 na venkově a 79 ve městě) než u nepokrevních sňatků (79 a 95). Vliv se projevuje u společenského jednání jako je zraková fixace, společenský úsměv, vnímání zvuků, ústní vyjadřování a uchopování. Jde o základní dovednosti. (Indian National Science Academy, 1983 Vliv pokrevních sňatků na inteligenční kvocient a chování novorozenců u dětí ansarských muslimů).

Článek „Vliv incestu na Ravenovi progresivní matrice“ ve svém závěru uvádí, že: „Pomocí standardizovaných Ravenových progresivních matric, neverbálním testem inteligence, byli porovnáváni indičtí muslimští chlapci (13-15 let) narození rodičům v příbuzenském vztahu s jejich spolužáky, kteří nemají geneticky příbuzné rodiče. Zkoumaná skupina dosáhla viditelně nižšího skóre a zároveň  měla vyšší odchylky. A to jak v rámci hrubých výsledků, tak i v rámci statistiky upravené, aby zohledňovala věk a socioekonomický status.“ (Behaviour Genetics, 1984)

Další studie dokazují, že riziko inteligenčního kvocientu nižšího než 70 se zvyšuje v závislosti na incestu dokonce čtyřnásobně. V případě incestu se pravděpodobnost pohybuje okolo 6,2 % oproti 1,2 % v případě, že rodiče příbuzní nejsou: „Výsledky naznačují, že riziko pro mentální retardaci dítěte začíná okolo 0,012 % v případě, že rodiče nejsou příbuzní. Pravděpodobnost mentální retardace dítěte narozeného bratrancům a sestřenicím oproti tomu začíná někde okolo 0,062 %. („Proceedings of the National Academy of Science, 1978 Následek pokrevních sňatků na IQ a mentální retardaci“). Studie s názvem „Studie možných škodlivých následků pokrevních sňatků“ dochází k závěru, že „Výskyt zhoubnosti, vrozených abnormalit, mentální retardace a fyzického hendikepu byl značně vyšší u dětí z pokrevních sňatků.

Duševní a fyzické nemoci a smrt

Nebezpečí toho, že se dítě narodí mrtvé je dvojnásobné, když jsou rodiči bratranec a sestřenice. (Jyllands-Posten, 27/2 2009 Mezi imigranty se rodí více mrtvých dětí). Jedna studie analyzuje nebezpečí perinatálního úmrtí (dítě umírá během narození), úmrtí kojenců a autosomálně recesivní dědičnosti (vážná a často smrtelná onemocnění jako cystická fibróza a spinální svalová atrofie):<

Perinatální úmrtnost byla 1,5 krát vyšší u pákistánských dětí než u norských dětí. Úmrtnost kojenců byla 2 krát vyšší u pákistánských dětí než u norských. Smrt způsobená autosomálně recesivní dědičností byla 18 krát vyšší u pákistánských dětí. Obdobně i úmrtí způsobené násobnou malformací (znetvořením), které mohou být součástí nerozpoznané autosomálně recesivní dědičnosti, byla 10 krát častější. (BMJ, 1994 Úmrtí kojenců a pokrevní sňatky)

Existují důkazy o tom, že incest ovlivňuje riziko vypuknutí duševních poruch: „Klinické studie naznačují, že deprese je velmi častá v komunitách, kde dochází k příbuzenským sňatkům.“ (Indian Journal of Psychiatry, 2009 „Vztah mezi příbuzenstvím a depresí u obyvatel jižní Indie“)

Jiná studie se zabývá vztahem mezi sňatkem v rodině a schizofrenií: „Čím bližší jsou pokrevní příbuzní, tím pravděpodobnější bývá vypuknutí schizofrenie.“ (American Psychiatric Press, 1982 Vliv genetických faktorů v etiologii schizofrenie)

Zvýšené riziko duševní poruchy mezi dětmi bratranců a sestřenic vysvětluje, proč jsou pacienti z řad imigrantů takovou zátěží pro psychiatrický systém a proč jsou hojně zastoupeni mezi duševně narušenými zločinci: „V nemocnici Sct. Hans, kde je největší oddělení pro duševně nemocné zločince v Dánku, je imigrantů více než 40 %.“ (Kristeligt Dagblad, 26/6 2007 Etnické menšiny jsou hojně zastoupeny mezi duševně narušenými zločinci)

Dopady na západní a muslimský svět

Je jasné, jaké důsledky přináší potomkům pokrevní sňatek: Smrt, nízkou inteligenci, mentální retardace, zdravotní postižení a nemoci často vedoucí k pomalé a bolestivé smrti.


Dalšími důsledky jsou jak omezené společenské dovednosti a schopnosti zvládat vzdělávání a pracovní proces tak třeba i bolestivé léčebné procedury. Nedostatečné poznávací schopnosti mají za následek omezení exekutivních funkcí. Zhoršená koncentrace a kontrola emocí pak často vedou k asociálnímu chování.

Ekonomické náklady a důsledky incestu pro společnost jsou samozřejmě druhořadé v porovnání s realitou lidského utrpení. Nicméně incest mezi muslimy má závažné dopady jak na západní společnost, tak i na muslimský svět.

Výdaje na mentálně a fyzicky postižené muslimské imigranty se čerpávají z rozpočtu ostatních veřejných služeb: Místní fondy musí počítat s dvojnásobným rizikem, že se dítě příbuzných rodičů narodí postižené. Invalidní děti imigrantů stojí dánské obce miliony eur. Jen v kodaňském kraji se za 10 let zvýšil počet invalidních dětí o 100 %. Meredith Lefeltová kontaktovala 330 rodin s invalidními dětmi v Kodani. Odhaduje, že asi jedna třetina klientů jsou původem cizinci.“ (BT, 10/11 2013 Incest mezi imigranty stojí jeden milion.)

Je třeba také počítat s výdaji za muslimské imigranty kteří – z různých příčin poškození genofondu – nejsou schopni obstát na našem západním trhu práce: muslimští imigranti a jejich potomstvo v Evropě má velmi vysokou míru nezaměstnanosti.

To samé platí pro muslimy v USA, kde institut Gallup udělal studii se 300 000 lidmi. Závěrem studie je, že „Většina muslimů v USA má nižší příjem, je méně vzdělaných a má horší práci, než populace jako celek.“ (Berlingske Tidende, d. 3. marts 2009: Muslimové prosperují v USA)

Zhoršené poznávací schopnosti zapříčiněné incestem by mohly být klíčem k tomu, proč nezápadní imigranti selhávají více než trojnásobně oproti průměru v dánských armádních testech inteligence. Zatímco žadatelé dánského původu neprojdou jen v 4,7% případů, nezápadní imigranti neprojdou v 19,3 % případů. (TV 2 Nyhederne, 13/6 2007 Imigranti propadají u armádních testů)

To pravděpodobně také vysvětluje – alespoň částečně – proč dvě třetiny dětí imigrantů s arabským původem je ve školním věku negramotných a to i po 10 letech výuky v dánském školském systému: „Děti, které mluví arabsky se svými rodiči, mají velmi často nedostatečné schopnosti čtení, matematiky nebo vědy. Vzorec je vždy stejný: Schopnosti dvojjazyčných (ve velké míře muslimských) imigrantů jsou velmi slabé v porovnání s jejich dánskými spolužáky.“ (Rockwool Foundation Research Unit, May 2007: Díky etnickým studentům vypadají dánské děti chytřejší

>Až třetinu rozpočtu školství v Dánsku spotřebovává zvláštní vzdělávání pro ty, kdo se učí pomaleji. „Většina dětí v kodaňských školách pro retardované děti a děti s fyzickými problémy jsou děti imigrantů. V Kodani jsou tři takovéto školy. Je v nich 51% dětí imigrantů a v jedné je dětí imigrantů dokonce 70%. Tyto čísla jsou mnohem vyšší, než jaký je podíl dětí imigrantů v dané oblasti (33 %). Množství hendikepovaných dětí mezi imigranty je jasným důkazem pokrevních sňatků.“ (Jydske Veskysten, 4/4 2009 Tosprogede i ovetal pa handicapskoler).

Naše vysoká úroveň vzdělání může být pro takto postižené studenty překážkou v následování a dokončení jejich studií. Je to právě menšinová mládež, která častěji nedokončí střední školu. Například střední odborné učiliště nedokončí 60 procent imigrantů, což je dvojnásobek oproti dánské mládeži.

Když se na problematiku podíváme z národnostního pohledu, zjistíme, že se výsledky velmi liší. Studenti z vietnamskými kořeny vydrží na škole daleko častěji, než například studenti z Libanonu nebo Íránu.” (Center for Knowledge on Integration in Randers, May 2005 “Mládí, vzdělání a integrace“). „Více než třetina dětí imigrantů je bez vzdělání přes to, že jsou narozené a vychovávané v Dánsku. Mezi Dány je to méně, než pětina. (Statistics Denmark: “Indvandrere i 2007”.)

Negativní důsledky incestu na muslimský svět jsou obrovské. Může to být vodítkem k tomu, proč pouze 9 muslimů dokázalo získat prestižní Nobelovu cenu (z toho 5 jí získalo za mír, který jak se později ukázalo, netrval moc dlouho).

Nízké IQ omezuje schopnost pochopit, docenit a produkovat vzdělání. To je pravděpodobně také částečně důvod, proč muslimské země produkují desetinu světového průměru vědeckých výzkumů:“ V roce 2003 byl světový průměr produkce článků 137 na milion obyvatel. Žádná ze 47 zemí OIC (Organizace islámské spolupráce čítá 57 členů – 47 z nich poskytlo údaje pro studii) neměla více jak 107 článků na milion obyvatel. Průměr OIC zemí byl pouze 13 článků. (Nature 444, p. 26-27, 1. Listopadu 2006 „Islám a věda: mezera v údajích“.

Nedostatek zájmu o vědu a lidský rozvoj v muslimském světě je zřejmý ze zprávy OSN o arabském lidském rozvoji (AHDR). Zpráva dochází k závěru, že za posledních 1000 let bylo přeloženo do arabštiny přeloženo méně knih než se každý rok přeloží ve Španělsku: „Arabský svět překládá okolo 330 knih ročně, pětinu toho, co překládá Řecko. Celkový počet přeložených knih od doby chalífa Maa´mouna (9. století) je okolo 100 000, téměř průměr toho co Španělsko překládá za jeden rok.“ (eugene Rogan „Arabské knihy a lidský rozvoj“. Index cenzury, vol. 33, vydání 2. Dubna 2004, str. 152-157). „Mezi tureckými občany je 70 % těch, kteří nikdy nečetli knihu.“ (APA, 23. Února 2009“).

Závěr

Není pochyb o tom, že široce rozšířená muslimská tradice sňatků mezi bratranci a sestřenicemi poškodila genofond mezi muslimy. Muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím brání dodání čerstvého genetického materiálu. Genetické škody napáchané na jejich genofondu od doby, kdy před 1 400 lety Mohamed povolil sňatky mezi bratranci a sestřenicemi, jsou s největší pravděpodobností obrovské. Přímé i nepřímé důsledky na člověka a společnost byly vysvětleny výše.


Zdroj | Překlad