Lehce mentálně retardovaná ministryně: Žáci s lehkou mentální retardací patří do běžných základních škol

Ministerstvo školství pošle po zrušení praktických škol do běžných ZŠ až 15 tisíc žáků s lehkou mentální retardací. Role praktických škol v našem vzdělávacím systému tak zcela skončí.

Kateřina Valachová | foto: ceskatelevize.cz

Kateřina Valachová | foto: ceskatelevize.cz

Ano. MŠMT v čele s paní ministryní Valachovou jde směle a kupředu inkluzivnímu školství. Je otevřeno každému dialogu, výhledově se nebrání vzdělávání arabsky mluvících dětí muslimských běženců, nebrání se integraci, inkluzi, chce být moderní a proevropské! A uvědomuje si, že diskriminace a segrace jakéhokoli žáka do našeho výchovně-vzdělávacího procesu rozhodně nepatří!

A tak paní ministryně, bývalá náměstkyně ministra pro lidská práva Dienstbiera, na tomto postu prý vynikající zaměstnanec, původní profesí právník, žena, která dříve zodpovědně pracovala i pro ombudsmana Motejla, na svém postu ministryně školství nezahálí. Nadšeně se ujímá své funkce, se svým týmem analyzuje všechny výtky ohledně diskriminace romských žáků, které ministr Chládek ze strany Evropské komise a všech dalších kritiků odsouval do pozadí, a z pozice ministryně jedná.

Příští školní rok díky novele MŠMT pošle do běžných ZŠ až 15 tisíc žáků s lehkou mentální retardací (dále jen LMR) a praktické školy pak striktně zruší! Co na tom, že je v současné době oprávněně navštěvuje psychologem a dalšími odborníky vyšetřených 23 tisíc dětí, z nichž trpí 15 tisíc právě LMR? Kritiku aktivistů a rádoby „odborníků“ na speciální školství z EU, týkající se romské diskriminace v české škole, nelze snášet donekonečna! INKLUZE – je jediné a správné řešení! Všechny děti s LMR nastoupí počínaje školním rokem 2016/2017 do běžných základních škol! Jde tady skutečně o dobro VŠECH, zatím spokojeně vzdělávaných, postižených dětí?

Prý ano, ovšem vypadá to spíš, že praktické školy musí skončit, protože je podle výzkumu, provedeného tehdejším ombudsmanem Varvařovským navštěvuje kolem 30% romských žáků a to je ona pověstná diskriminace až segregace. Rada Evropy u nás operuje nyní statistikami, které hovoří o 32,4% romských žáků, které podle ní nemají v praktických školách co dělat! Jak se vůbec dostala k číslům, když za Roma nelze z důvodu etnické diskriminace nikoho označit?!

Takže jako vždy, ryba smrdí od hlavy, tedy od orgánů EU a kárající Amnesty International, má pachuť lidských práv a hodlá nabourat naše zatím funkční české školství.

O jaké žáky, vyšetřené školskými poradenskými zařízeními v téhle kauze vlastně jde?

Mentální retardace (dále MR) patří do oboru psychiatrie a je označena podle WHO s platností od 1. 1. 1993 písmenem F a číslem 70-79. Stupeň MR se obvykle měří standardizovanými testy inteligence, zjišťují se intelektuální schopnosti i sociální přizpůsobivost jedince.

Lehká mentální retardace – F70 znamená, že jedinec má IQ v rozmezí 69-50. LMR vzniká vlivem dědičnosti, sociokulturní deprivace a nedostatku stimulace dítěte. Dospělý s LMR je mentálně na úrovni dítěte ve věku 9-12 let. Lehká mentální retardace se vyskytuje v celkové české populaci u 2,6% postižených jedinců.

Dítě s LMR, nastupující do školy, má vedle nízké úrovně intelektu, často vady řeči, nízkou slovní zásobu, nezajímá se víc o dění kolem sebe, je omezené v pohybových dovednostech, špatně si osvojuje pravidla a obecné pojmy, má nekritické a těžkopádné myšlení. Takové dítě může být hyperaktivní, afektivně labilní a agresivně impulsivní vůči svému okolí.

Mezi největší problémy u něj během školní docházky patří jeho mechanické nesoustavné myšlení, omezená schopnost logického myšlení, zhoršená analýza a syntéza a omezená paměť, specifické problémy se čtením, psaním, počty. Takový žák si osvojuje učení pomalu, nezapamatovává si je, nezvládá se cílevědomě učit, má problém si vybavit to, co se dřív dozvěděl, mimo to se u něj objevují chvíle, kdy se nesoustředí, křičí, bojí se, pláče a odmítá cokoli dělat.

Žák s lehkou mentální retardací může být současně autista, trpět další vývojovou poruchou, epilepsií, poruchou chování, mít tělesné postižení.

S přihlédnutím ke všem těmto skutečnostem se jako nejoptimálnější řešení k dosažení odpovídající úrovně vzdělávání žáka s LMR nabízí, po odborném psychologickém vyšetření, jeho zařazení do základní školy praktické, dříve tzv. zvláštní školy.

Do této školy žák dochází devět let, počet žáků ve třídě se pohybuje kolem deseti, žák je vzděláván speciálními pedagogy, tak aby učivo zvládl co nejlépe a zakončil školu stupněm základní vzdělávání. Pro vzdělávání těchto dětí je nezbytná speciálně pedagogická podpora, obnášející speciální metody a způsoby práce, dostatek vhodných kompenzačních pomůcek, specifické učební pomůcky. Často musí učitel vypracovávat pro žáka individuální vzdělávací plány, aktivně pracovat s rodinou, kde sami rodiče mají LMR a nejsou schopni dítěti zabezpečit základní životní potřeby.

Samotní učitelé z praktických škol už v roce 2012 odmítli úvahu MŠMT o možném zrušení praktických škol a začlenění žáků s LMR mezi běžné děti. Po pár letech ke zrušení na nátlak ze strany EU a Amnesty International dojde. A nejde tu o zájem a dobro retardovaného dítěte, jeho rodičů, natož pak učitelů!

Stávající ministryně Valachová chce dotáhnout do konce to, co její předchůdci oprávněně a s rozumem odmítali. Už teď si lidsko-právní Valachová, která nikdy nestála před školní tabulí a nezná z pozice pedagoga školní práci, na inkluzi retardovaných do běžných základních škol, u ministra financí vyjednala pro svůj resort 410 milionů korun navíc.

Uvědomuje si totiž, že inkluze bude finančně náročná, i proto dodává: „Použijeme také peníze z evropských fondů. V roce 2017 bude v této oblasti potřeba navíc 1,5 miliardy korun.“


A závěr?

Ve své přednášce z roku 1905 „Prostředky národa malého“ se budoucí prezident T.G. Masaryk vyslovuje k české škole, tehdy ještě spadající pod školství Rakousko-Uherska, takto: „Především je naším úkolem starat se o vychování a sebevychování. Jsme národ Komenského…ale buďme národem Komenského. Školství musí být naší starostí, je-li pravda, co říkal Komenský, že vzděláním teprv se člověk stává člověkem…“

Ano. Jsme národem Komenského, velkého a váženého učitele národů. Naši učitelé, nejen na základních školách, by naše děti měli učit s radostí a nadšením, tak aby český národ vzkvétal a rozvíjel se. Učit žáka by mělo být především posláním, nikoli povinností, každého dobrého učitele.

Namísto toho budou znechucení a uštvaní pedagogové bojovat s inkluzí, studovat specifika žáků s lehkou mentální retardací, prosit se v ředitelně začátkem nového školního roku o každého asistenta pedagoga. Aby pak ráno vstoupili do třídy před téměř 30 žáků, kteří mají být vzděláváni v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT, podle Školního vzdělávacího programu dané školy, tak aby se u nich naplnily klíčové kompetence a probrala daná průřezová témata.

A to, že budou muset proinkluzivní učitelé sledovat navíc i Individuální vzdělávací plány žáků s lehkou mentální retardací, řešit jejich nestandardní výkyvy chování v hodinách, přistupovat ke každému z nich jednotlivě s citem a láskou, sledovat, aby náhodou nebyli ze strany ostatních žáků šikanováni, nebo odmítáni a žít ve stresu, že při tom všem mají pořád jen deset měsíců na to všechny žáky naučit a vzdělat?

To na ministerstvu školství přece nikoho nezajímá!

Na prvním místě tady totiž není dosažení co nejlepší vzdělanostní úrovně českých žáků.

Na prvním místě je splnit nařízení, doporučení a úkoly, dané Amnesty International, Evropskou komisí, Radou Evropy a dalšími drzými lidsko-právními spolky. Podlehnout konečně jejich diktátu, ohnout záda a přiznat tak veřejně diskriminaci romských žáků, která zde ve skutečnosti neexistuje!

Opravdu nám to stojí za to?! Národe Komenského?


Zdroj.