Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti kritizuje Českou republiku

Evropská komise ECRI při Radě Evropy ve své poslední zprávě k ochraně lidských práv v ČR hovoří o přetrvávající diskriminaci, rasismu, extremismu a nutnosti posílit pravomoci ombudsmana.

Eva Valerie Maxová

Eva Valerie Maxová

Česká republika je jako jeden z členů EU také sledována a hodnocena i v oblasti ochrany lidských práv, a to experty z Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti – European Commission against Racism and Intolerance (dále jen ECRI). Ti nám zaslali v pořadí již pátou zprávu, monitorující trvalé problémy majority ve vztahu k romskému etniku, negativní postoj země vůči muslimům a další problematické oblasti.

Pátý monitorovací cyklus ECRI, zveřejněný v říjnu 2015, tedy přináší aktuální obraz o stavu a ochraně lidských práv v naší zemi. ECRI jako nezávislý orgán složený z morálních autorit, majících odborné znalosti z oblasti rasismu, xenofobie, antisemitismu a intolerance, sleduje situaci ve všech zemích EU. Experti nashromáždili informace ze všech dostupných zdrojů, nalezli a pojmenovalo problémy a vydali doporučení, které má během následujících dvou let ČR realizovat k nápravě.

Přehnané optimisty a naivní sluníčkáře musím zklamat. Opět jsme jako demokratická země selhali! Podle ECRI u nás stále přetrvává rasismus, diskriminace, xenofobie, v menší míře homofobie, nově islamofobie a malý respekt vůči veřejnému ochránci práv.

Stručný nástin některých skutečností a konkrétní doporučení komisí ze Štrasburku, vedoucích k odstranění negativních jevů (zkráceno):

 • ČR je doporučeno ratifikovat Protokol č. 12, upravující úplný zákaz diskriminace
 • státní orgány musí zrevidovat trestní zákoník a zahrnout do návrhu klíčové prvky boje proti rasismu a rasově motivované diskriminaci: činy podněcující k násilí a k diskriminaci; veřejné urážky rasistické povahy; veřejné projevy rasisticky motivované ideologie, která hlásá nadřazenost skupiny osob anebo ponižuje či zostouzí skupinu osob; a rasovou diskriminaci při výkonu veřejné funkce nebo povolání. Do § 352 a § 356 by také měly zahrnuty důvody, jako jsou barva pleti a jazyk a § 355 by měl odkázat na barvu pleti.
 • veřejný ochránce v ČR nemá nutné pravomoci a odpovědnost na účinné potírání rasové diskriminace. POZOR! ECRI zaznamenává přípravu návrhu zákona o posílení ombudsmanových pravomocí ve smyslu práva zahájit a účastnit se soudního řízení v souvislosti s diskriminací a právo požádat Ústavní soud o zrušení diskriminačních zákonů nebo jejich částí.
 • ECRI je informována, že cílem nesnášenlivosti jsou Romové, imigranti a muslimové. Nelíbí se jí výraz „nepřizpůsobiví“, užívaný vůči zranitelným Romům
 • ECRI vítá sdělení vlády ČR, že v roce 2016 proběhne Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti zaměřená na mladé ve věku 15-25 let, hlavně na zranitelné Romy a gaye (LGBT minoritu)
 • ECRI ví o od nevládních organizací o seriálu „Třída 8. A“, který podal negativní obraz romských žáků a v divácích posílil široce udržované předsudky o nevzdělavatelnosti Romů
 • Jelikož průzkum Agentury EU pro základní práva z roku 2014 zjistil, že do MŠ dochází pouze 30% romských dětí, a tudíž později nezvládají školní docházku,doporučila a nyní i vítá ECRI plán státních orgánů zavést poslední předškolní rok povinný a bezplatný. Tím se podle ECRI sníží rozdíl mezi romskými a neromskými dětmi a malí Romové se bez problémů zapojí do hlavního vzdělávacího proudu
 • ECRI důrazně doporučuje, aby státní orgány hledaly způsoby, jak snížit počet romských žáků v praktických školách
 • ECRI vnímá vážně diskriminaci Romů v oblasti bydlení na běžném trhu („ROMY nebereme!“) a následné financování nadměrného nájemného Romy v ubytovnách a noclehárnách z podpor od státních orgánů a doporučuje, aby bylo skoncováno s touto praxí
 • jako přetrvávající problém vidí vepřín, nacházející se v místě sběrného a kárného pracovního tábora v Letech, místě romského obětí romského holocaustu. ECRI důrazně doporučuje státním orgánům najít řešení a vepřín přemístit!
 • ECRI doporučuje státním orgánům zahájit osvětovou kampaň pro českou veřejnost, aby se dozvěděla o existenci zákona, zakazujícího diskriminaci z důvodu sexuální orientace při přijímání pracovníků (zde jde o LGBT komunitu) a dále doporučuje, aby ustanovení § 352, § 355 a § 356 obsahovaly konkrétní odkaz na důvody sexuální orientace a totožnosti pohlaví (gender identity).
 • ECRI konstatuje, že v ČR nadále existují extremistické skupiny a weby jako White-Media, které hanobí a za pomoci hackerů napadají organizace obhajující lidská práva za účelem „boje proti neomarxismu, multikulturalismu a anti-rasismu“
 • ECRI doporučuje, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání našla odvahu k přijetí odhodlaného opatření ve všech případech podněcování k nenávisti a aby ukládala přiměřené pokuty jako trest a také jako prostředek k odstrašení před šířením rasistických a nesnášenlivých projevů
 • a následně negativně hodnotí nárůst islamofobie, přestože v ČR žije málo muslimů, za otevřeného nositele islamofobních názorů je komisí považován samotný prezident ČR!
 • ve vztahu k uprchlíkům doporučuje, aby azylová střediska byla přemístěna z malých obcí do velkých měst, kde je snazší další integrace migrantů a jejich pracovní začlenění

A závěr?

Česká republika si jako člen Evropské unie zvykla na to, že je v hledáčku různých Evropských komisí i Amnesty International, které mají neustálou potřebu hodnotit její míru rasismu a diskriminace vůči romskému etniku. Od začátku našeho členství v Unii přichází samé „dobré“ zprávy, které jsou adresovány vždy konkrétní české vládě, svým způsobem i oprávněně, jelikož prostředky, určené k romské integraci z Evropských sociálních fondů do naší země stále plynou a jsou řádně čerpány.

Je proto svým způsobem zarážející, že přestože máme ministerstvo pro lidská práva, různé výbory pro romskou minoritu a pro ochranu lidských práv, Agenturu pro sociální začleňování a obrovskou mašinerii organizací v neziskovém proromském sektoru, jsme neustále unijními experty kritizováni za nezvládnutou integraci, rasistické a diskriminační postoje vůči romskému etniku!

Zodpovědní vládní úředníci by se měli vážně zamyslet nad smyslem svého konání, které jak se zdá k výraznému zlepšení nevede. Jak je to možné?! Kde se stala chyba?!

Každá mince má dvě strany. Zde na jedné stojí romská minorita, s jejíž integrací jsou problémy více než padesát let od organizovaného Husákova rozptylu, kde nelze zapomínat na fakt, že u nás žijící Romové jsou převážně potomky svých předků, pocházejících z otřesných východoslovenských osad, a současně i nositeli jejich genů. Podobná devastace a špína jako byla v tehdy zbouraných osadách, je i dneska vidět v romských ghettech, např. na sídlištích v Chánově v Mostě, nebo v Janově v Litvínově.

Obecně je české veřejnosti známý přístup Romů vůči vzdělávání, ochota rodičů vodit děti do předškolních zařízení, stejně jako neochota většiny Romů se přizpůsobit pracovnímu řádu a udržovat běžnou hygienu a odpovídající úroveň bydlení v majoritním prostředí. Na druhé straně tu ale máme proromské experty, ministra pro lidská práva, vševědoucí ombudsmanku a hladové neziskovky, které vědí, jak na to, jenže pořád nic! Integrace, neintegrace, z Roma gadže za padesát let neudělali a neudělají!

Komise podobné ECRI pracují s informacemi, vytrženými z kontextu bez znalosti místního prostředí, nadšeně tleskají snahám ombudsmanky Šabatové dopřát Romům bydlení mezi bílými, a hrají bohužel svou roli i v rozhodnutí MŠMT ČR zavést povinný rok předškolního vzdělávání, protože pak budou romští žáci určitě chytřejší a romské etnikum vzdělanější.


A plánovanou inkluzí, opět doporučenou unijními úředníky, pak  malé Romy s IQ kolem 80 začlenit do běžných základních škol.

Zájem majoritních rodičů na tom, aby jejich děti, živící se v budoucnu prací a platící řádně daně, získali vzdělání na požadované úrovni od pedagogů, bez stresu z inkluze a obav z kontrol školní inspekce, zda nediskriminují romské žáky s nižším intelektem, je samozřejmě druhořadý.

Zkrátka a dobře, podobné monitorovací cykly, od takzvaných odborníků, komisařů, by měly být sepisovány poté, co se dotyční objeví v ČR a prožijí pár dnů v hlučných a špinavých romských ghettech, projdou si některé romské ubytovny, nahlédnou do zdevastovaných bytů, mezi romské drogové dealery, vstoupí do prostředí spádových základních škol, které v převážné míře vzdělávají romské žáky. A navštíví i školy praktické, kde speciální pedagogové zodpovědně vzdělávají žáky s lehkou mentální retardací, včetně romských, kteří sem jsou posláni na základě odborného vyšetření. Tedy žádná diskriminace z důvodu etnika, vážení!

Vyvozovat závěry na základě zpráv z „nezaujatých“ českých médií, mnohdy předčasných a nedomyšlených kroků české ombudsmanky a teoretického žvanění o tom, jak jsou u nás „zranitelní“ Romové trvale diskriminováni majoritou, bez znalosti reálných faktů nelze a už vůbec ne od štrasburského stolu!

O to víc je pak zarážející fakt, že české ministerstvo školství hodlá v budoucnu do praxe kroky, týkající se inkluze žáků z praktických škol a povinného roku předškolního vzdělávání, opravdu uvést. Oficiálně prý s ohledem a v zájmu všech českých dětí, neoficiálně a především kvůli problematickým, obtížněji vzdělavatelným Romům.

To vše bez ohledu na možný negativní dopad na výchovně vzdělávací proces v základním školství, a jen proto, že to doporučují morální autority a „experti“ z Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti, nezávislého orgánu Evropské unie, jejíž jsme členem.


Zdroj.