Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti kritizuje Českou republiku

Evropská komise ECRI při Radě Evropy ve své poslední zprávě k ochraně lidských práv v ČR hovoří o přetrvávající diskriminaci, rasismu, extremismu a nutnosti posílit pravomoci ombudsmana.

Eva Valerie Maxová

Eva Valerie Maxová

Česká republika je jako jeden z členů EU také sledována a hodnocena i v oblasti ochrany lidských práv, a to experty z Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti – European Commission against Racism and Intolerance (dále jen ECRI). Ti nám zaslali v pořadí již pátou zprávu, monitorující trvalé problémy majority ve vztahu k romskému etniku, negativní postoj země vůči muslimům a další problematické oblasti.

Pátý monitorovací cyklus ECRI, zveřejněný v říjnu 2015, tedy přináší aktuální obraz o stavu a ochraně lidských práv v naší zemi. ECRI jako nezávislý orgán složený z morálních autorit, majících odborné znalosti z oblasti rasismu, xenofobie, antisemitismu a intolerance, sleduje situaci ve všech zemích EU. Experti nashromáždili informace ze všech dostupných zdrojů, nalezli a pojmenovalo problémy a vydali doporučení, které má během následujících dvou let ČR realizovat k nápravě.

Přehnané optimisty a naivní sluníčkáře musím zklamat. Opět jsme jako demokratická země selhali! Podle ECRI u nás stále přetrvává rasismus, diskriminace, xenofobie, v menší míře homofobie, nově islamofobie a malý respekt vůči veřejnému ochránci práv.

Stručný nástin některých skutečností a konkrétní doporučení komisí ze Štrasburku, vedoucích k odstranění negativních jevů (zkráceno):

loading...
 • ČR je doporučeno ratifikovat Protokol č. 12, upravující úplný zákaz diskriminace
 • státní orgány musí zrevidovat trestní zákoník a zahrnout do návrhu klíčové prvky boje proti rasismu a rasově motivované diskriminaci: činy podněcující k násilí a k diskriminaci; veřejné urážky rasistické povahy; veřejné projevy rasisticky motivované ideologie, která hlásá nadřazenost skupiny osob anebo ponižuje či zostouzí skupinu osob; a rasovou diskriminaci při výkonu veřejné funkce nebo povolání. Do § 352 a § 356 by také měly zahrnuty důvody, jako jsou barva pleti a jazyk a § 355 by měl odkázat na barvu pleti.
 • veřejný ochránce v ČR nemá nutné pravomoci a odpovědnost na účinné potírání rasové diskriminace. POZOR! ECRI zaznamenává přípravu návrhu zákona o posílení ombudsmanových pravomocí ve smyslu práva zahájit a účastnit se soudního řízení v souvislosti s diskriminací a právo požádat Ústavní soud o zrušení diskriminačních zákonů nebo jejich částí.
 • ECRI je informována, že cílem nesnášenlivosti jsou Romové, imigranti a muslimové. Nelíbí se jí výraz „nepřizpůsobiví“, užívaný vůči zranitelným Romům
 • ECRI vítá sdělení vlády ČR, že v roce 2016 proběhne Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti zaměřená na mladé ve věku 15-25 let, hlavně na zranitelné Romy a gaye (LGBT minoritu)
 • ECRI ví o od nevládních organizací o seriálu „Třída 8. A“, který podal negativní obraz romských žáků a v divácích posílil široce udržované předsudky o nevzdělavatelnosti Romů
 • Jelikož průzkum Agentury EU pro základní práva z roku 2014 zjistil, že do MŠ dochází pouze 30% romských dětí, a tudíž později nezvládají školní docházku,doporučila a nyní i vítá ECRI plán státních orgánů zavést poslední předškolní rok povinný a bezplatný. Tím se podle ECRI sníží rozdíl mezi romskými a neromskými dětmi a malí Romové se bez problémů zapojí do hlavního vzdělávacího proudu
 • ECRI důrazně doporučuje, aby státní orgány hledaly způsoby, jak snížit počet romských žáků v praktických školách
 • ECRI vnímá vážně diskriminaci Romů v oblasti bydlení na běžném trhu („ROMY nebereme!“) a následné financování nadměrného nájemného Romy v ubytovnách a noclehárnách z podpor od státních orgánů a doporučuje, aby bylo skoncováno s touto praxí
 • jako přetrvávající problém vidí vepřín, nacházející se v místě sběrného a kárného pracovního tábora v Letech, místě romského obětí romského holocaustu. ECRI důrazně doporučuje státním orgánům najít řešení a vepřín přemístit!
 • ECRI doporučuje státním orgánům zahájit osvětovou kampaň pro českou veřejnost, aby se dozvěděla o existenci zákona, zakazujícího diskriminaci z důvodu sexuální orientace při přijímání pracovníků (zde jde o LGBT komunitu) a dále doporučuje, aby ustanovení § 352, § 355 a § 356 obsahovaly konkrétní odkaz na důvody sexuální orientace a totožnosti pohlaví (gender identity).
 • ECRI konstatuje, že v ČR nadále existují extremistické skupiny a weby jako White-Media, které hanobí a za pomoci hackerů napadají organizace obhajující lidská práva za účelem „boje proti neomarxismu, multikulturalismu a anti-rasismu“
 • ECRI doporučuje, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání našla odvahu k přijetí odhodlaného opatření ve všech případech podněcování k nenávisti a aby ukládala přiměřené pokuty jako trest a také jako prostředek k odstrašení před šířením rasistických a nesnášenlivých projevů
 • a následně negativně hodnotí nárůst islamofobie, přestože v ČR žije málo muslimů, za otevřeného nositele islamofobních názorů je komisí považován samotný prezident ČR!
 • ve vztahu k uprchlíkům doporučuje, aby azylová střediska byla přemístěna z malých obcí do velkých měst, kde je snazší další integrace migrantů a jejich pracovní začlenění

A závěr?

Česká republika si jako člen Evropské unie zvykla na to, že je v hledáčku různých Evropských komisí i Amnesty International, které mají neustálou potřebu hodnotit její míru rasismu a diskriminace vůči romskému etniku. Od začátku našeho členství v Unii přichází samé „dobré“ zprávy, které jsou adresovány vždy konkrétní české vládě, svým způsobem i oprávněně, jelikož prostředky, určené k romské integraci z Evropských sociálních fondů do naší země stále plynou a jsou řádně čerpány.

Je proto svým způsobem zarážející, že přestože máme ministerstvo pro lidská práva, různé výbory pro romskou minoritu a pro ochranu lidských práv, Agenturu pro sociální začleňování a obrovskou mašinerii organizací v neziskovém proromském sektoru, jsme neustále unijními experty kritizováni za nezvládnutou integraci, rasistické a diskriminační postoje vůči romskému etniku!

Zodpovědní vládní úředníci by se měli vážně zamyslet nad smyslem svého konání, které jak se zdá k výraznému zlepšení nevede. Jak je to možné?! Kde se stala chyba?!

Každá mince má dvě strany. Zde na jedné stojí romská minorita, s jejíž integrací jsou problémy více než padesát let od organizovaného Husákova rozptylu, kde nelze zapomínat na fakt, že u nás žijící Romové jsou převážně potomky svých předků, pocházejících z otřesných východoslovenských osad, a současně i nositeli jejich genů. Podobná devastace a špína jako byla v tehdy zbouraných osadách, je i dneska vidět v romských ghettech, např. na sídlištích v Chánově v Mostě, nebo v Janově v Litvínově.

Obecně je české veřejnosti známý přístup Romů vůči vzdělávání, ochota rodičů vodit děti do předškolních zařízení, stejně jako neochota většiny Romů se přizpůsobit pracovnímu řádu a udržovat běžnou hygienu a odpovídající úroveň bydlení v majoritním prostředí. Na druhé straně tu ale máme proromské experty, ministra pro lidská práva, vševědoucí ombudsmanku a hladové neziskovky, které vědí, jak na to, jenže pořád nic! Integrace, neintegrace, z Roma gadže za padesát let neudělali a neudělají!

loading...

Komise podobné ECRI pracují s informacemi, vytrženými z kontextu bez znalosti místního prostředí, nadšeně tleskají snahám ombudsmanky Šabatové dopřát Romům bydlení mezi bílými, a hrají bohužel svou roli i v rozhodnutí MŠMT ČR zavést povinný rok předškolního vzdělávání, protože pak budou romští žáci určitě chytřejší a romské etnikum vzdělanější.


A plánovanou inkluzí, opět doporučenou unijními úředníky, pak  malé Romy s IQ kolem 80 začlenit do běžných základních škol.

Zájem majoritních rodičů na tom, aby jejich děti, živící se v budoucnu prací a platící řádně daně, získali vzdělání na požadované úrovni od pedagogů, bez stresu z inkluze a obav z kontrol školní inspekce, zda nediskriminují romské žáky s nižším intelektem, je samozřejmě druhořadý.

Zkrátka a dobře, podobné monitorovací cykly, od takzvaných odborníků, komisařů, by měly být sepisovány poté, co se dotyční objeví v ČR a prožijí pár dnů v hlučných a špinavých romských ghettech, projdou si některé romské ubytovny, nahlédnou do zdevastovaných bytů, mezi romské drogové dealery, vstoupí do prostředí spádových základních škol, které v převážné míře vzdělávají romské žáky. A navštíví i školy praktické, kde speciální pedagogové zodpovědně vzdělávají žáky s lehkou mentální retardací, včetně romských, kteří sem jsou posláni na základě odborného vyšetření. Tedy žádná diskriminace z důvodu etnika, vážení!

Vyvozovat závěry na základě zpráv z „nezaujatých“ českých médií, mnohdy předčasných a nedomyšlených kroků české ombudsmanky a teoretického žvanění o tom, jak jsou u nás „zranitelní“ Romové trvale diskriminováni majoritou, bez znalosti reálných faktů nelze a už vůbec ne od štrasburského stolu!

O to víc je pak zarážející fakt, že české ministerstvo školství hodlá v budoucnu do praxe kroky, týkající se inkluze žáků z praktických škol a povinného roku předškolního vzdělávání, opravdu uvést. Oficiálně prý s ohledem a v zájmu všech českých dětí, neoficiálně a především kvůli problematickým, obtížněji vzdělavatelným Romům.

To vše bez ohledu na možný negativní dopad na výchovně vzdělávací proces v základním školství, a jen proto, že to doporučují morální autority a „experti“ z Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti, nezávislého orgánu Evropské unie, jejíž jsme členem.

loading...

Zdroj.

Čtěte dále:

Co vyvěsí Ztohoven na Pražském hradě příště? Vlajk... Suverénní performeři ze skupiny Ztohoven včera vyšplhali v přestrojení za kominíky na střechu Pražského hradu. Zde ze stožáru odstranili prezidentskou...
Posilme obranu našeho státu jako odpověď na vydírá... Dotace EU jsou alternativním nástrojem k obsazení prostoru a trhu bez výstřelu.  Dnes dostaly nový rozměr, když byly veřejně použity k vydírání. Pokud...
Okurková sezóna? Blbost, český novinář píše jako i... Máme zde onu proslulou „okurkovou sezónu“. Je léto, čas prázdnin a dovolených, nic se neděje (alespoň u nás v ČR) a novináři musí o něčem psát. Takže ...
Právě dostáváme léčbu Putinem. Možná poslední možn... Dění na Ukrajině znovu odkrylo neschopnost Evropské unie, pokrytectví současné západní politiky a neúčinnost jednostranné mediální propagandy. Když bu...
Co nám přináší masová imigrace z Afriky, komisařko... Nemíním se vyjadřovat k tragédii, jenž se odehrála poblíž italského ostrova Lampedusa. Nejde o to, že by to byl nekorektní komentář, koneckonců za ras...
Evropská unie naservírovala Rusku Ukrajinu na zlat... Již se nemohu dívat na to, jak naše mainstreamová média překrucují vývoj situace na Ukrajině. Nemyslím tím, že by snad lživě informovala o tom, jaké t...
Podpořila vláda svým rozhodnutím nárůst cikánské p... 20817 Kč. To je ta zázračná částka. O kterou tu jde. Stát, pod vedením sociálních inženýrů, se opět rozhodl rozmnožit své voliče. Tak jsme se dočkali ...
Úřady a úřednici jsou rasisté. Společnost chce jen... Není potřeba hlubokého zamyšlení k tomu, aby si člověk vybavil hned několik alarmujících případů z nedávné doby, kdy při posuzování v podstatě shodnýc...
Svobodní jsou Petrem Machem vedení do hlavního pro... Václav Danda se zamýšlí nad dilematem českých voličů-euroskeptiků, kteří odmítají nejen naši závislost na Evropské unii, ale i na ostatních „umírající...
Jsme odsouzeni k prohře Když dva dělají totéž, nebývá to vždy totéž. Tak třeba já když zjistím, že čekám miminko, do druhého dne po zjištění zaručeně přiberu dvě kila, i kdyb...
loading...