Jak Baba Jaga Merkel vládla s odpornými skřety

S pohádkáři jako by se po Donutilově proslovu roztrhl pytel. Inu i já se přidávám se svou pohádkou. Upozorňuji, že jakákoli podobnost se současným děním je neúmyslná a náhodná, bohužel ale nevyhnutelná.

Merkel upálená jako čarodějnice na hranici

Merkel upálená jako čarodějnice na hraniciyla nebyla, dávno nedávno, jedna taková země nezemě, taková zvláštní říše složená z prastarých království. A součástí té říše bylo i jakési uskupení starých trpasličích knížectví zvané Germánia.

Trpaslíci byli vždy mocným národem a výtečnými válečníky. Válčili hodně a vůbec ne zle. I s celým světem si to beze strachu nejednou rozdali. A téměř jej pokořili.

V poslední velké válce již si však dovolili příliš. Nejen, že se rozhodli podmanit si západní národy, ale rozhodli se úplně zlikvidovat či zotročit ty východní, jež považovali za jaksi nečisté a podřadné. Nejhorší osud však měl čekat vypočítavé Gremliny, jež obývali téměř každý kout kontinentu.

Tak tedy národy západu i východu spojily své síly, a za velké pomoci Rudých obrů z východu trpaslíky porazili. Poněvadž šlo však o válku ukrutnou a zničující, rozhodli se Hobiti z malých údolí spolu s potomky elfů z Království kohouta, že bude nejlepší, když budou mít do budoucna trpaslíky pod kontrolou, aby se tak opět nestali natolik mocnými, aby nemohli započít ještě zničující válku.

I tak tedy začala vznikat ona země nezemě. A jak šel čas, říše prosperovala a rozrůstala se o další království. Připojili se jak Trollové z poloostrova Skandů, tak i nedaleké Ostrovní království, přidali se potomci Atlanťanů, a po pádu moci zotročovatelů ze země Rudých obrů i mnozí jejich menší bratři a bratranci.

S postupem času se však zapomnělo, proč se ony národy původně spřáhnuly dohromady, a tak se stalo, že Germánie trpaslíků se opět stala nejmocnější a nejbohatší říší na kontinentu. Ku štěstí všech však trpaslíci nechtěli již více válčit a přáli si žít v klidu a míru snad víc, než kdokoli jiný. I tak se mohli z jejich bohatství do jisté míry těšit i ostatní národy.

I žili si tu všichni v poklidu a míru spokojeným životem, jež jen sem tam rozrušilo některé z rozhodnutí či nařízení Bruselínských mágů. Až však z té přemíry pohodlí začali pomalu mnozí zapomínat, kým vlastně jsou. Začali zapomínat a nevážit si svých tradic. Až tedy osazenstvo Bruselínové citadely přišlo s nápadem, že přetvoří všechny obyvatelé země nezemě v jeden národ, že snad jen tak budou moci vystupovat ve světě jako jedna Země.

To by ještě nebylo to nejhorší. Kdyby však nepřišli s pošetilou myšlenkou, že svou jednolitou a kulturně upadající zemi musí obohatit o kultury a tvorstvo celého světa.

A tak se začalq v královstvích, jež byla součástí nezemě příliš dlouho, rozrůstat skřetí populace, jež se původním národům vůbec nepodobala. Skřeti, kteří chtěli v dávných časech národy nezemě vždy zničit a vedli s nimi války, neboť je považovali dejme tomu za slabé. Skřeti, proti nimž se vždy dokázali národy nezemě sjednotit. Skřetí, kteří i nyní byli jiní, výbušní, žena jim byla věcí. Měli jiné tradice a svou víru, které se měli dle jejich vnitřního cítění přizpůsobit všichni.

Inu, to by nebylo ještě tak zlé. Byl to problém jen jistých měst v západních královstvích. Jednoho krásného dne se však vlády nad trpaslíky ujala babice Merkelice, která si byla vědoma, jaké moci její království požívá. I tuto moc začala využívat, aby si pro svou zemi ukousla silnější postavení. Aby váha jejich slova byla postavena nad ostatní. A vždy jim bylo tak nějak vyhověno.

I stále se však nic moc nedělo. Nikoho to příliš nerozrušovalo, nikoho to nezajímalo. Dále si všichni žili v poklidu a míru, plni veselí, k důležitým událostem a tématům tak nějak lhostejní.

Mezitím začali však na dalekých pláních, jež skřeti obývali, propukat války. I tu se Merkelice rozhodla, že všechny skřety, jež nechtějí válčit pro svůj kmen, přijmou trpaslíci za své bratry. A tak se na cestu vydaly celé zástupy, celé hordy skřetů, kteří za sebou zanechávali jen spoušť po celé zemi nezemi, všude tam, kudy prošly.

I trpaslíkům se to nelíbilo, a bouřili se tuze moc. Avšak Merkelice vábila skřety dál a dál, až tu Germánia začala pociťovat, že postarat se o tolik bytostí nedokáže. I začali ubytovávat skřety, kde se jen dalo. Tu ve školách, tu v táborech, tam v kasárnách, a kde nebylo možno jinak, museli trpaslíci vyklidit svých domovů. I to však bylo málo. Skřeti stále přicházeli. A požadovali stále víc.

A tak se babice Merkelice rozhodla, že o skřety se musí postarat i ostatní království. Spolu s Bruselskými mágy začala vyvíjet tlak na ostatní země, aby se o skřety staraly. Užívala nejen vší moci Germánie, ale i moci Země nezemě. Tu se hrozilo, že kdo se o skřety nepostará, neobdrží zlato, za které pastevci nakupují krmě kravkám a nebude mléka, tu že nedostanou zlato, aby zaseli obilí.

I Bruselští mágové tlačili na všechny trubadúry a bardy, včetně těch z Kavčích hor, aby mezi lidmi šířily písně o dobrých skutcích skřetů a o tom, jak jsou nám potřební. I bardi aby skládali smutné balady o utonulých skříťatech a aby je královští malíři vykreslili a tyto portréty rozvěsili, kde se jen dalo.

I marná snaha. Obyvatelé nezemě stále nesouhlasili a s postupem času se začali bouřit po celé zemi nezemi. Již nejen trpaslíci, ale obyvatelé všech království začali pociťovat strach ze skřetů a nenávist vůči babici Merkelici. A čím víc skřetů zde žilo, tím více byla pociťována jejich přítomnost.

Tu jednou se pár skřetů sešlo v královském městě Království kohouta, kde lidé pokojně hudbu poslouchali a bavili se, a začali řádit, vraždit, plenit a napadat všechny kolem. I mnoho bezbranných tvorů zde padlo. A ačkoli to byla velká rána, nikoli však prvá, babice Merkelice své poddané vyzvala, aby se od skřetů neodvraceli, dál jim pomáhali. I šel čas, a ve velkých městech samotné Germánie se opět sešli hordy skřetů, aby ženy napadaly a okrádaly. A opět Merkelice držíce před sebou dlaně složené do tvaru magického čtyřúhelníku prohlašuje, že se vše zvládne, že není důvodu k panice.

Věřili ji však poddaní? Nikoli. Jako před tím, tak i nadále se bouřili. A docházelo ke stále větším nepokojům. Začaly se tvořit domobrany, načež se Mudrcové z Bruselínu rozhodli lidi odzbrojovat. A jakkoli byly kdysi ulice bezpečné, již tomu tak více nebylo. Nikdo si nemohl být jist, kdy a kde skřeti opět udeří. A skřetů bylo více a více, a neustále přícházely další. A strach rostl a země nezemě se pomalu ale jistě obracela v chaos.

A ptáte se, co se stalo dál? To nikdo netuší. Mnozí tvrdí, že odvážní mužové povstali a bojovali za svá království a rodiny. Jiní tvrdí, že Mudrcové byli vystřídáni a nastolili opět pořádek. A jsou i tací, kteří se domnívají, že skřeti ovládli postupně všechna království. Nejvíce lidí však posměšně pokývá nad tímto příběhem hlavou, neboť nevěří, že by mohl být někdo natolik hloupý, aby tohle dopustil.


Zdroj.