Pokání a modlitba – biskupům zemí V4

Postní doba vrcholí, vstupujeme do svatého týdne. Připomínáme si Kristovu vykupitelskou smrt a Jeho slavné vzkříšení. Byzantský katolický patriarchát se na vás, vážení biskupové zemí V4, obrací s prosbou. Povzbuďte k velikonočnímu procesí na 2. dubna 2018. Tato manifestace za rodinu a národ pak proběhne v každé vesnici a v každém městě.

Ilustrační snímek

Když Slovensko ohrozil majdán, mnozí věřící dali Bohu slib. Modlí se dvě hodiny denně až do Velikonoc za záchranu Slovenska. Jednu hodinu se modlí od 20-21:00 večer, každý ve své rodině. Druhou hodinu si každý k osobní modlitbě vybral v čase, který mu nejvíc vyhovuje. Mnozí se postí v pondělí, středu a pátek tak, že teplou stravu jedí až večer. Bůh vyslyšel úpěnlivé volání. Tím ale duchovní boj neskončil. Dále zemím V4 hrozí naplánovaná sebevražda skrze Dublin IV. a Istanbulskou úmluvu. Je to jako boj Davida s Goliášem.

Někteří politici, jako například exprezident ČR Václav Klaus, vidí jediné řešení ve vystoupení z Evropské unie.

My vybízíme na prvním místě k pokání a k modlitbě. Kéž se najdou odvážní muži a ženy, Boží bojovníci, kteří rovněž dají Bohu slib dvou hodin modlitby denně, a to od Velikonoc, 2. dubna, do Letnic 20. května.

Vedení církve už několik desetiletí odmítá pokání. Proto nese vinu za současnou demoralizaci, řízenou z OSN a EU, a rovněž za islamizaci křesťanských národů.

II. vatikánský koncil bohužel neřešil aktuální problematiku a nevybídl k potřebnému pokání. Naopak otevřel dveře synkretismu s pohanstvím a neomodernismu skrze historicko-kritickou metodu. Ta popírá Božství Kristovo, Jeho vykupitelskou oběť, reálné a historické vzkříšení i inspiraci Písma.

Synkretismus prosadil magickou frázi „úcta k jiným náboženstvím“, de facto úcta k démonům. To otevřelo dveře nejen islamizaci Evropy, ale i multikulturalismu skrze antimisii buddhismu a hinduismu. Gesto v Assisi pak realizovalo tuto cestu apostaze.

Odpad od fundamentů křesťanství otevřel širokou cestu gender demoralizaci. Dnes už je normalizovaná i v církvi. Kardinál Marx prosazuje sňatky homosexuálů v katolických chrámech. Morální rozklad má své kořeny v modlářství synkretismu a v liberální teologii, která odmítá živého Boha.

Proto vyzýváme biskupy a kněze zemí V4 ke konkrétnímu pokání k záchraně svých národů. Pokáním dnes ať jsou 4denní exercicie. V nich je nutno zdůraznit nejzákladnější pravdy víry.

Svůj osobní vztah ke Kristu ať každý kněz vyjádří slovem a gestem vyznání Ježíše za svého osobního Spasitele a Pána. Rovněž je třeba ukázat na skryté hereze neomodernismu a synkretismu a odřeknout se jich. Je třeba se také odřeknout sympatií k novodobým formám věštění, magie a spiritismu.

Bůh skrze proroka Ezechiela zaslíbil nové srdce a nového Ducha. Duchovní transplantace nového srdce se stala na Golgotě realizací testamentu: „Hle, tvá matka.“ Proto i kněz ať přijme jako učedník Jan nové srdce. Ať přijme i Ducha svatého jako apoštolé v den Letnic.

Vážení biskupové a kněží, touto konkrétní formou pokání, připravte cestu pro Boží zázrak. Země V4: Česko, Slovensko, Maďarsko i Polsko pak Bůh zachrání!

V Kristu


+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

25. 3. 2018

Kopie: Vládám zemí V4