Islám a islamizace – otevřený dopis Vladimiru Vladimiroviči Putinovi

loading...

Vážený Vladimíre Vladimíroviči, velmi nás povzbuzuje Vaše láska k Rusku. Vidíme Váš osobní podíl na jeho povznesení od přechodu z velmi těžkých 90. let až po dnešní den. Rusko prošlo nesmírnými změnami, ale stále zůstává velkou výzvou povinnost vést národ k zdravým morálním a duchovním hodnotám, bez nichž není budoucnosti.

Vladimir Vladimirovič Putin | reprodukovaná fotografie: youtube.com

Co nás dnes nejvíce znepokojuje, je islamizace Ruska, která je důsledkem celkového trendu islámu ve světě. Islám přešel do nové fáze expanze, a je to viditelné obzvlášť v EU. V roce 2000 přijala OSN dokument, který „řeší“ hlubokou demografickou krizi v Evropě. Největším paradoxem je, že OSN tuto krizi svou politikou cíleně vytvořila. Řešením krize má být masová migrace afrického a asijského muslimského obyvatelstva do Evropy. Následek je však zřejmý – totální smíšení národů, islamizace a odstranění křesťanské kultury i hodnotového systému. Jde o politicky řízené procesy mezinárodních institucí OSN, EU, Rady Evropy. Místní obyvatelstvo je proti tomuto diktátu téměř bezbranné, i když se snaží hájit svou identitu, křesťanskou víru a národní státy. Bohužel k procesu islamizace nejvíce přispívá odpadlická církevní hierarchie.

Migrační politika EU už dnes přináší smrtící plody. Muslimští migranti přicházejí na území EU s cílem vytvořit kalifát. Jak pravidlo odmítají demokratické uspořádání společnosti a státní instituce a usilují o nastolení zákona šaría. Využívají přitom zákony o náboženské svobodě a místní sociální systém s vysokými dávkami a zabezpečením. Netají se svým úmyslem totálně podrobit evropské národy islámu. Jde o džihád v jeho nejrůznorodějších formách.

Islám v Evropě už dnes používá násilí, zastrašování a teror. Nejedná se přitom o ojedinělé, na sobě nezávislé případy. Toto chování má organizovaný charakter. Dochází k masovému obsazování městských čtvrtí muslimskými migranty. Následně je místní obyvatelstvo postupně vytlačováno až k vytvoření tzv. no-go zón. V těch už neplatí demokratické zákony toho kterého státu, ale zákon šaría. Do těchto čtvrtí se už neodváží ani policie, je to stát ve státě, kde jsou administrativní struktury a státní instituce totálně paralyzované. Dochází k extrémnímu nárůstu kriminality, krádeží, rabování, znásilnění evropských žen i k vraždám, nemluvě už o teroristických útocích.

V Anglii jsou známy únosy neplnoletých bílých děvčat, které muslimové pak používali k sexuálnímu otroctví. Znásilňování je součástí islámské doktríny a uplatňuje se vůči nemuslimským ženám. Policie často dané případy neřeší, podobně jako případy tisíců znásilněných a obtěžovaných žen. Státy přijaly „logiku“ politické korektnosti, tzn., že veřejně se o zločinech muslimských přistěhovalců nesmí mluvit. Mlčí politici, média, policie. Místní obyvatelstvo, které se brání vůči tomuto teroru je obviňováno z netolerance, fašizmu, xenofobie, rasizmu atd. Říkat pravdu o zločinech se stalo trestným činem.

loading...

Extrémně vzrostl počet mešit s minarety, demonstruje se modlitba na ulicích a paralyzuje provoz. Je vidět přísné ženské oblečení, halal obchody, zavádění muslimských svátků a domáhání se odstraňování křesťanských symbolů z veřejného života. A to vše slouží jako psychologické zdůrazňování přítomnosti a dominance islámu a napomáhá radikalizaci muslimů. Školní osnovy, média, politici, policie může informovat o islámu jen tak, jak to vyhovuje muslimům. Neberou se v úvahu reálná historická fakta a potírá se objektivní realita. Je to už džihád i šaría v praxi. Média nemohou pravdivě informovat o kriminalitě muslimů, obzvlášť o znásilňování žen a terorizovaní místního obyvatelstva.

S růstem muslimských komunit dochází ke změně jejich chování a k radikalizaci. Je zřejmý přechod od smířlivého chování k otevřeně nepřátelskému postoji vůči místnímu obyvatelstvu, demokratickému řádu a evropské civilizaci. Když to tak bude dále pokračovat, pak při dostatečně velkém množství muslimů dojde k převzetí politické vlády anebo k občanské válce. Už dnes se v evropských školách, ve třídách s většinou muslimských studentů, hlásají radikální formy islámu a šíří idea vytvoření evropského kalifátu.

Současné kriminální chování muslimů není degenerací islámu, ale jeho součástí. Podrobování světa islámu je DNA tohoto náboženství a odpovídá islámské doktríně, obsažené v trilogii – Korán, Hadíthy (tradice Mohameda) a Síra (život Mohameda). 1400letá historie islámu to potvrzuje.

Mnozí současní politici a církevní představitelé tvrdí, že islám je mírumilovné náboženství. To je totální nesmysl. Islám se už 1400 let řídí Mohamedovou nábožensko-politickou doktrínou války – džihádu – proti nemuslimům (káfirům). V Koránu (medínském) je džihádu věnováno 24%, v Síře 67%, v hadíthech 21%, tedy celkově v Trilogii 37%. Dodnes nikdo tyto články islámské doktríny nezrušil, moderní historie je toho důkazem. Co tedy řekl Mohamed?

„Je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný, je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré…“ (Korán 2:216)

„Bojovat v džihádu s káfiry byť i jediný den je ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží…“ (Buchárí 4,52,142)

loading...

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného“ (Korán 25:52)

„Proroku, usilovně bojuj proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný. Jejich útočištěm bude peklo.“ (Korán 66:9)

Jak silná a působivá jsou slova Ježíše Krista ve srovnání se slovy Mohameda:
„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mt 5,44) „Odpouštějte a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37)

Násilí a teror jsou Mohamedem prohlášeny za posvátné. Celý svět se musí podřídit islámu, káfiři jsou nepřátelé zkrátka proto, že nejsou muslimové. Šíření politického islámu – džihád – je univerzální, muslimové se ho nikdy nezřekli.

Slzy džihádu: za posledních 1400 let islám vedl celkem 548 válek a ovocem bylo 270 milionů zabitých křesťanů a jiných nemuslimů – káfirů. V roce 1915 turečtí muslimové vyvraždili více než jeden milion arménských křesťanů. Z Iráku bylo muslimy až dodnes vyhnáno kolem jeden a půl milionu křesťanů. Ve světě každých 6 minut umírá násilnou smrtí jeden křesťan, převážně rukama muslimů.

Muslim má povinnost nenávidět, co nenávidí Alláh, a Alláh nenávidí káfira. Muslim se tedy podle toho musí chovat: „Není dovoleno dávat almužnu káfirovi.“ (h 8.24*) „Prokleti budou káfiři kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy.“ (Korán 33:60)

loading...

Někdo namítá: Vždyť přece mnozí muslimové se chovají mírumilovně. Islám má totiž vždy na všechno dvě odpovědi, vše je možné vidět ze dvou pohledů: mírového a džihádistického.

Dnes se hodně mluví o vzájemném porozumění, sociální spravedlnosti, o společných mravních hodnotách, o míru mezi náboženstvími a svobodě pro všechny lidi. Kdo zná islám a jeho historii, ví, že se jedná o utopii a výsměch. V Pákistánu, Saudské Arábii jen za vlastnění Bible může být člověk odsouzen na smrt a křesťan je pokládán za otroka.

Tvrzení, že islám je abrahámovské náboženství, je historický nesmysl. Mohamed prohlásil bůžka měsíce Alláha, jednoho z 360 bůžků uctívaných v Mekce, za Abrahámova Boha. Kdo jeho demagogické tvrzení popíral, byl vyhnaný nebo zabitý a tak je tomu dodnes.

Prohlašovat Alláha, který si žádá lidskou krev, za pravého Boha je projevem rouhání a cynizmu. Takový „bůh“ je pro lidstvo extrémně nebezpečný.

Citace z Koránu: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete … zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (Korán 2:191), „Budou zabiti anebo ukřižováni anebo jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy.“ (Korán 5:33), „Sekejte jim šíje a sekejte jim všechny prsty!“ (Korán 8:12), „Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil.“ (Korán 8:17)

Podstatou křesťanství je víra v Ježíše Krista, v Němž máme odpuštění hříchů a život věčný: „V nikom jiném není spásy.“ (Sk 4,12)

loading...

Vladimíre Vladimíroviči, byl jste pokřtěn ve jménu Nejsvětější Trojice, Otce i Syna i Ducha svatého. Prosíme vás, abyste přehodnotil svou politiku ústupků a podporování islámu v Rusku. Situace v Moskvě v čase muslimských svátků se silovým složkám vymyká z rukou, a to je jen začátek. Před třemi lety byla v Moskvě vybudována největší mešita v Evropě. Teď už muslimové okupují ulice a blokují provoz kvůli svým „modlitbám“. Něco takového nebylo možné ani za carského Ruska, ani v čase Sovětského svazu. Co bude dál? V Krymu dle neoficiálních masmédií za poslední roky nesmírně vzrostl počet mešit, plánuje se otevření mezinárodní islámské univerzity. Už teď v některých ruských městech vznikají muslimské čtvrti, které mají tendenci přerůst v no-go zóny. Postupně roste politický vliv muslimů nejen v Moskvě, kde jsou už 2 miliony.

Pane prezidente, zvažte bezpečnou a osvědčenou metodu vlády v carském Rusku, kde muslimové žili v pokoji, protože byli nuceni, jako všichni ostatní, podřizovat se zákonům státu. Spravedlivé zákony byly postaveny na stejných základech jako ty, na nichž byla vybudována evropská kultura a civilizace. Přísnost carského Ruska vůči zločinům byla moudrá a adekvátně reagovala na potřebu držet islám v mezích, blokujících násilí a snahu podřídit si křesťany a postupně je likvidovat, jak to vidíme všude tam, kde islám dostal volnost. Například v Turecku, které bylo historicky křesťanským, je díky islámu už jen 0,1 % křesťanů.

Nadnárodní elity využívají současné demokracie a prosazují ideologii NWO s cílem redukce lidstva. Proto preferují radikální islám i gender amorálnost do zákonodárství. Expanze islámu v RF pod magickými hesly „multikulturalismus“ a „náboženská svoboda“ má posloužit k vnitřní i zevnější likvidaci křesťanství v Rusku.

Vážený pane prezidente, podívejte se kriticky na fakta o současné islamizaci křesťanských území v EU. Dokud je čas, prosíme, přehodnoťte kvůli budoucnosti ruského národa své postoje k islámu a učiňte konkrétní závěry.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

loading...

Praha, 29. 6. 2018


* číselný ukazatel v psaném právu šaría The Reliance of the Traveller

Čtěte dále:

Napadli Rusové Ukrajinu nebo vyfoukli Krym USA? Já jsem člověk sportovně naprosto a zcela apolitický. Tedy nefandím žádnému z místních týmů. A na mezinárodní úrovni samozřejmě fandím Česku stylem: „...
Václav Klaus: „Ne příliš radostné perspektivy evro... Děkuji za pozvání na dnešní konferenci, kvůli níž jsem o týden odložil svou cestu do Mexika. Snad to bylo dobré rozhodnutí. Když jsem někdy v dubnu ne...
Tragédie Alexandrovců mířících do Aleppa. Naplnilo... Zřícení ruského vojenského speciálu se světoznámými Alexandrovci právě na Boží hod vánoční je temným znamením do nadcházejícího roku 2017. DickHea...
Slavná evoluční teorie dostala smrtelnou ránu: Zhr... Brian Thomas známý americký genetik trhá poslední zbytky evolucionistické teorie o původu člověka na cucky. Populární domněnka, že se lidé vyvinuli z ...
Spojené státy evropské: Naivita nebo zlý úmysl?... Stále častěji se objevují lidé, kteří tvrdí, že federalizace Evropy by nemusela být špatná, případně rovnou mluví o Spojených státech evropských. Kdo ...
Kačer Donald z Bruselu umí v jedné větě dvakrát za... „Dny neřízené migrace do Evropy končí..“, prohlásil předseda Evropské komise Donald Tusk. Dvojitá lež ve stručném projevu a jaksi se nad tím nikdo z e...
Pravda o juvenilní (opatrovnické) justici Na italském televizním kanálu CANALE 5 promluvil soudce ve věcech mládeže v Boloni, Francesco Morcavallo, šokujícím způsobem o tom, jak ve skutečnosti...
Migrantské cestovky ve Středozemí: Drzost již přes... Lékaři pašují bez hranic, Itálie praská ve švech. Právo a pořádek jsou tabu. Gangsteři a neziskovky přebírají v Evropě moc. Musíme u toho být? Krvel...
Mléčné vydírání v podání evropském V uplynulých dnech to v Bruselu i na jiných místech EU vypadalo trochu jako na válečné frontě. Hořící pneumatiky, policejní zátarasy a traktory pokouš...
Bruno Drweski: Události na Ukrajině jsou odplatou ... Už několik měsíců je Ukrajina v podstatě šachovnicí, na které západní mocnosti bojují s Ruskem za zachování své autority, která byla značně poškozena ...
loading...