Islám a islamizace – otevřený dopis Vladimiru Vladimiroviči Putinovi

Vážený Vladimíre Vladimíroviči, velmi nás povzbuzuje Vaše láska k Rusku. Vidíme Váš osobní podíl na jeho povznesení od přechodu z velmi těžkých 90. let až po dnešní den. Rusko prošlo nesmírnými změnami, ale stále zůstává velkou výzvou povinnost vést národ k zdravým morálním a duchovním hodnotám, bez nichž není budoucnosti.

Vladimir Vladimirovič Putin | reprodukovaná fotografie: youtube.com

Co nás dnes nejvíce znepokojuje, je islamizace Ruska, která je důsledkem celkového trendu islámu ve světě. Islám přešel do nové fáze expanze, a je to viditelné obzvlášť v EU. V roce 2000 přijala OSN dokument, který „řeší“ hlubokou demografickou krizi v Evropě. Největším paradoxem je, že OSN tuto krizi svou politikou cíleně vytvořila. Řešením krize má být masová migrace afrického a asijského muslimského obyvatelstva do Evropy. Následek je však zřejmý – totální smíšení národů, islamizace a odstranění křesťanské kultury i hodnotového systému. Jde o politicky řízené procesy mezinárodních institucí OSN, EU, Rady Evropy. Místní obyvatelstvo je proti tomuto diktátu téměř bezbranné, i když se snaží hájit svou identitu, křesťanskou víru a národní státy. Bohužel k procesu islamizace nejvíce přispívá odpadlická církevní hierarchie.

Migrační politika EU už dnes přináší smrtící plody. Muslimští migranti přicházejí na území EU s cílem vytvořit kalifát. Jak pravidlo odmítají demokratické uspořádání společnosti a státní instituce a usilují o nastolení zákona šaría. Využívají přitom zákony o náboženské svobodě a místní sociální systém s vysokými dávkami a zabezpečením. Netají se svým úmyslem totálně podrobit evropské národy islámu. Jde o džihád v jeho nejrůznorodějších formách.

Islám v Evropě už dnes používá násilí, zastrašování a teror. Nejedná se přitom o ojedinělé, na sobě nezávislé případy. Toto chování má organizovaný charakter. Dochází k masovému obsazování městských čtvrtí muslimskými migranty. Následně je místní obyvatelstvo postupně vytlačováno až k vytvoření tzv. no-go zón. V těch už neplatí demokratické zákony toho kterého státu, ale zákon šaría. Do těchto čtvrtí se už neodváží ani policie, je to stát ve státě, kde jsou administrativní struktury a státní instituce totálně paralyzované. Dochází k extrémnímu nárůstu kriminality, krádeží, rabování, znásilnění evropských žen i k vraždám, nemluvě už o teroristických útocích.

V Anglii jsou známy únosy neplnoletých bílých děvčat, které muslimové pak používali k sexuálnímu otroctví. Znásilňování je součástí islámské doktríny a uplatňuje se vůči nemuslimským ženám. Policie často dané případy neřeší, podobně jako případy tisíců znásilněných a obtěžovaných žen. Státy přijaly „logiku“ politické korektnosti, tzn., že veřejně se o zločinech muslimských přistěhovalců nesmí mluvit. Mlčí politici, média, policie. Místní obyvatelstvo, které se brání vůči tomuto teroru je obviňováno z netolerance, fašizmu, xenofobie, rasizmu atd. Říkat pravdu o zločinech se stalo trestným činem.

Extrémně vzrostl počet mešit s minarety, demonstruje se modlitba na ulicích a paralyzuje provoz. Je vidět přísné ženské oblečení, halal obchody, zavádění muslimských svátků a domáhání se odstraňování křesťanských symbolů z veřejného života. A to vše slouží jako psychologické zdůrazňování přítomnosti a dominance islámu a napomáhá radikalizaci muslimů. Školní osnovy, média, politici, policie může informovat o islámu jen tak, jak to vyhovuje muslimům. Neberou se v úvahu reálná historická fakta a potírá se objektivní realita. Je to už džihád i šaría v praxi. Média nemohou pravdivě informovat o kriminalitě muslimů, obzvlášť o znásilňování žen a terorizovaní místního obyvatelstva.

S růstem muslimských komunit dochází ke změně jejich chování a k radikalizaci. Je zřejmý přechod od smířlivého chování k otevřeně nepřátelskému postoji vůči místnímu obyvatelstvu, demokratickému řádu a evropské civilizaci. Když to tak bude dále pokračovat, pak při dostatečně velkém množství muslimů dojde k převzetí politické vlády anebo k občanské válce. Už dnes se v evropských školách, ve třídách s většinou muslimských studentů, hlásají radikální formy islámu a šíří idea vytvoření evropského kalifátu.

Současné kriminální chování muslimů není degenerací islámu, ale jeho součástí. Podrobování světa islámu je DNA tohoto náboženství a odpovídá islámské doktríně, obsažené v trilogii – Korán, Hadíthy (tradice Mohameda) a Síra (život Mohameda). 1400letá historie islámu to potvrzuje.

Mnozí současní politici a církevní představitelé tvrdí, že islám je mírumilovné náboženství. To je totální nesmysl. Islám se už 1400 let řídí Mohamedovou nábožensko-politickou doktrínou války – džihádu – proti nemuslimům (káfirům). V Koránu (medínském) je džihádu věnováno 24%, v Síře 67%, v hadíthech 21%, tedy celkově v Trilogii 37%. Dodnes nikdo tyto články islámské doktríny nezrušil, moderní historie je toho důkazem. Co tedy řekl Mohamed?

„Je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný, je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré…“ (Korán 2:216)

„Bojovat v džihádu s káfiry byť i jediný den je ušlechtilejší než celý pozemský svět a vše, co na něm leží…“ (Buchárí 4,52,142)

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného“ (Korán 25:52)

„Proroku, usilovně bojuj proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný. Jejich útočištěm bude peklo.“ (Korán 66:9)

Jak silná a působivá jsou slova Ježíše Krista ve srovnání se slovy Mohameda:
„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ (Mt 5,44) „Odpouštějte a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37)

Násilí a teror jsou Mohamedem prohlášeny za posvátné. Celý svět se musí podřídit islámu, káfiři jsou nepřátelé zkrátka proto, že nejsou muslimové. Šíření politického islámu – džihád – je univerzální, muslimové se ho nikdy nezřekli.

Slzy džihádu: za posledních 1400 let islám vedl celkem 548 válek a ovocem bylo 270 milionů zabitých křesťanů a jiných nemuslimů – káfirů. V roce 1915 turečtí muslimové vyvraždili více než jeden milion arménských křesťanů. Z Iráku bylo muslimy až dodnes vyhnáno kolem jeden a půl milionu křesťanů. Ve světě každých 6 minut umírá násilnou smrtí jeden křesťan, převážně rukama muslimů.

Muslim má povinnost nenávidět, co nenávidí Alláh, a Alláh nenávidí káfira. Muslim se tedy podle toho musí chovat: „Není dovoleno dávat almužnu káfirovi.“ (h 8.24*) „Prokleti budou káfiři kdekoliv se octnou a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy.“ (Korán 33:60)

Někdo namítá: Vždyť přece mnozí muslimové se chovají mírumilovně. Islám má totiž vždy na všechno dvě odpovědi, vše je možné vidět ze dvou pohledů: mírového a džihádistického.

Dnes se hodně mluví o vzájemném porozumění, sociální spravedlnosti, o společných mravních hodnotách, o míru mezi náboženstvími a svobodě pro všechny lidi. Kdo zná islám a jeho historii, ví, že se jedná o utopii a výsměch. V Pákistánu, Saudské Arábii jen za vlastnění Bible může být člověk odsouzen na smrt a křesťan je pokládán za otroka.

Tvrzení, že islám je abrahámovské náboženství, je historický nesmysl. Mohamed prohlásil bůžka měsíce Alláha, jednoho z 360 bůžků uctívaných v Mekce, za Abrahámova Boha. Kdo jeho demagogické tvrzení popíral, byl vyhnaný nebo zabitý a tak je tomu dodnes.

Prohlašovat Alláha, který si žádá lidskou krev, za pravého Boha je projevem rouhání a cynizmu. Takový „bůh“ je pro lidstvo extrémně nebezpečný.

Citace z Koránu: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete … zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (Korán 2:191), „Budou zabiti anebo ukřižováni anebo jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy.“ (Korán 5:33), „Sekejte jim šíje a sekejte jim všechny prsty!“ (Korán 8:12), „Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil.“ (Korán 8:17)

Podstatou křesťanství je víra v Ježíše Krista, v Němž máme odpuštění hříchů a život věčný: „V nikom jiném není spásy.“ (Sk 4,12)

Vladimíre Vladimíroviči, byl jste pokřtěn ve jménu Nejsvětější Trojice, Otce i Syna i Ducha svatého. Prosíme vás, abyste přehodnotil svou politiku ústupků a podporování islámu v Rusku. Situace v Moskvě v čase muslimských svátků se silovým složkám vymyká z rukou, a to je jen začátek. Před třemi lety byla v Moskvě vybudována největší mešita v Evropě. Teď už muslimové okupují ulice a blokují provoz kvůli svým „modlitbám“. Něco takového nebylo možné ani za carského Ruska, ani v čase Sovětského svazu. Co bude dál? V Krymu dle neoficiálních masmédií za poslední roky nesmírně vzrostl počet mešit, plánuje se otevření mezinárodní islámské univerzity. Už teď v některých ruských městech vznikají muslimské čtvrti, které mají tendenci přerůst v no-go zóny. Postupně roste politický vliv muslimů nejen v Moskvě, kde jsou už 2 miliony.

Pane prezidente, zvažte bezpečnou a osvědčenou metodu vlády v carském Rusku, kde muslimové žili v pokoji, protože byli nuceni, jako všichni ostatní, podřizovat se zákonům státu. Spravedlivé zákony byly postaveny na stejných základech jako ty, na nichž byla vybudována evropská kultura a civilizace. Přísnost carského Ruska vůči zločinům byla moudrá a adekvátně reagovala na potřebu držet islám v mezích, blokujících násilí a snahu podřídit si křesťany a postupně je likvidovat, jak to vidíme všude tam, kde islám dostal volnost. Například v Turecku, které bylo historicky křesťanským, je díky islámu už jen 0,1 % křesťanů.

Nadnárodní elity využívají současné demokracie a prosazují ideologii NWO s cílem redukce lidstva. Proto preferují radikální islám i gender amorálnost do zákonodárství. Expanze islámu v RF pod magickými hesly „multikulturalismus“ a „náboženská svoboda“ má posloužit k vnitřní i zevnější likvidaci křesťanství v Rusku.

Vážený pane prezidente, podívejte se kriticky na fakta o současné islamizaci křesťanských území v EU. Dokud je čas, prosíme, přehodnoťte kvůli budoucnosti ruského národa své postoje k islámu a učiňte konkrétní závěry.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

Praha, 29. 6. 2018


* číselný ukazatel v psaném právu šaría The Reliance of the Traveller