Úvaha ke svátku sv. Cyrila a Metoděje

Byzantský katolický patriarchát se obrací s aktuální výzvou na všechny věrné Čechy, Moravany a Slováky, dědice apoštolů Cyrila a Metoděje: Vykonejte v den svátku našich věrozvěstů, 5. července, soukromou či společnou pouť na místo, kde jsou vykopávky základů několika chrámů z doby cyrilometodějské misie. Mnozí archeologové tvrdí, že právě zde byl historický Velehrad. Tato lokalita je mezi obcemi Mikulčice u Hodonína a Kopčany na Slovensku.

Cyril a Metoděj ve Velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje

Letošní pouť má navíc charakter smírné oběti za bolestnou urážku našeho Pána Ježíše Krista v brněnském divadle. Při satanských orgiích na jevišti došlo k nevýslovně zrůdnému rouhání. Náš Spasitel byl hozen do amorální stoky a znevážen zvrácenými vyvrhely a satanisty. Už jen hovořit o tom a popisovat samotný zločin zamořuje čistou mysl a působí hluboké duševní trauma. To ze zkušenosti stovky lidí i své vlastní dosvědčil divadelní odborník z Janáčkovy akademie v televizním interview.

Bohužel církevní představitelé křesťanských církví v Česku, kromě kard. D. Duky, tento do nebe volající zločin přešli mlčením. Jenže takový zločin je nepromlčitelný! Svolal prokletí a trest na náš národ, ale má dopad i na celý křesťanský svět. Bezbřehá islamizace a systematická gender amoralizace, spojená s kradením dětí tzv. sociálními službami, dnes reálně visí nad Českem, Slovenskem i celou V4.

Apoštolé sv. Cyril a Metoděj postavili na Velké Moravě kříž jako vítězný triumf nad démonickou silou a pohanstvím. Je třeba si však uvědomit, jak velký duchovní kříž museli oba bratři přetrpět. Byli hrubě očerňováni německými latiníky, kteří proti nim osnovali ustavičné intriky, takže sv. Cyril a Metoděj byli nuceni se obhajovat až v Římě. Tam sv. Cyril umírá. Sv. Metoděj je na zpáteční cestě na Moravu zajat v Bavorsku německými biskupy. Je držen ve vězení téměř tři roky. Pokud by nezasáhl sám papež, zřejmě by z vězení živý nevyšel. Němečtí biskupové by svůj zločin zamaskovali frází, že byl kacíř, takže jejich počin byl takzvaně k dobru německé církve. Když se Metoděj vrátil na Moravu, jeho nepřátelé znovu osnovali intriky, padělali dokumenty a posílali do Říma vykonstruované žaloby, aby se nenáviděné konkurence zbavili. Této podlosti se dopouštěl především německý biskup Wiching z Nitry. Neúnavně a všemi způsoby usiloval o zničení celé velkomoravské misie. Když roku 885 Metoděj umírá, celá misie je zlikvidována. Téměř 300 žáků bylo prodáno do otroctví do Benátek. Ostatní byli rovněž ocejchováni jako nebezpeční sektáři, kterým se nesmí podat ani voda. Téměř nazí byli vyhnáni za Dunaj. Toto utrpení a kříž získalo milost k vykořenění pohanství i s jeho magií a věštěním. Nahradilo ho světlo evangelia, s nímž přišlo Boží požehnání.

Není však tajemstvím, že sv. Cyril a Metoděj byli očerňováni jako schizmatici téměř 1000 let. Až teprve v roce 1885, 1000 let po smrti sv. Metoděje, byli naši věrozvěsti rehabilitováni a uznáni za svaté.

Kříž a pronásledování čeká také každého, kdo dnes hájí pravdu. Ježíš předpověděl: „Vyloučí vás ze synagog a každý, kdo vás zabije, se bude domnívat, že tím slouží Bohu.“ To platilo v době Kristově, to platilo i v době Metodějově a to platí i dnes.

Letošní rok je mimořádně strategický. Rozhoduje se, zda se necháme oklamat a otevřeme dveře postupné islamizaci a genderové ideologii skrze Istanbulskou úmluvu. Obojí má za cíl vykořenit dědictví sv. Cyrila a Metoděje, tedy víru i kulturu, a tím způsobit národu smrt.

Skrytou motivací hrozné urážky našeho Spasitele v Brně bylo otevřít dveře autogenocidě Česka i Slovenska. Proto smírná pouť k historickým i duchovním základům naší víry i kultury má velký význam nejenom pro poutníky, ale přinese požehnání pro oba národy.

V Mikulčicích je dvanáct fundamentů chrámů z cyrilometodějské misie. Na odčinění rouhání v Brně ať poutníci přijdou se svým malým křížem. Může to být ten, který máte ve svých domech. Zde ať každý poutník udělá gesto víry. Jaké? Dotkne se svým křížem symbolicky vykopávek základů některého z chrámů. Při tom ať odprosí Ježíše za strašné rouhání a zároveň ať s vírou poprosí o ducha pokání a záchranu pro celý svůj národ.

Tento kříž ať si každý pak doma zavěsí na čestné místo. Na zadní stranu kříže může napsat iniciály věrozvěstů C a M a mezi ně načrtnout dvouramenný kříž. Pod něj může napsat letopočet: 2018.

I když cyrilometodějská misie byla pohřbena, přece zaseté semeno, které podstoupilo těžkou zkoušku smrti, zde vzklíčilo a přineslo našim slovanským národům bohatou duchovní úrodu. K ní patříme a hrdě se hlásíme i my, dědici víry našich duchovních otců ze Soluně.

Kéž na pouť přijdou křesťané, ale i všichni lidé dobré vůle, aby se v Kristově Duchu sjednotili s odkazem našich otců, kteří nám přinesli světlo víry a ukázali nám na Kristův kříž – Spásu národa! Chceme světlo víry předat i budoucím pokolením, protože tím jim předáváme život, který je záchranou před věčnou smrtí.

Bratře a sestro, tvoje kající pouť i gesto víry bude rozhodujícím zrnkem na váhách k záchraně národa i celé V4.


Za Byzantský katolický patriarchát

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři