Prorocké slovo pro Ukrajinu v den Kristova vzkříšení 28. 4. 2019

„Slyšte, nebesa, naslouchej, ukrajinská země, tak promluvil Hospodin: Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi… Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však můj ukrajinský lid nezná, je nechápavý,“ (Izaiáš 1,1-3)

Ilustrace: pxhere.com


Pozn.: odmítá pokání ze hříchů proti prvnímu přikázání, z okultních praktik, pohanských pověr; odmítá činit pokání z okultní homeopatie, z novodobých praktik věštění a magie, z lití vosku, z různých způsobů zbavování se takzvaného uřknutí, spalování růže, z důvěry senzibilům, věštkyním a okultním léčitelům, z okultní medicíny…

„Vy, můj lide, odvrhněte každý tyto ohyzdné modly, neposkvrňujte se hnusnými modlami.“ (Ezechiel 20,7)
Pozn.: Přiznejte si, že jste se dali oklamat falešnými pastýři.

„Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Ukrajiny, prorokuj a řekni těm pastýřům: Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe!… Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce.“ (Ezechiel 34,2.10)
Pozn.: Kněží a pastoři, kteří mlčí ke genderové ideologii a ke kradení dětí, jsou falešnými pastýři.

„Mnozí pastýři,
Pozn.: jako byl Huzar a nyní je Gudziak a Ševčuk…

„ano, mnozí pastýři zničili mou vinici, pošlapali můj podíl. Učinili z ní zpustošený kraj.“ (Jeremiáš 12,10)

„Ach, národe hříšný, lide obtížený vinou… Opustili jste Hospodina, svého Boha… Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené. Od hlavy až k patě nic zdravého není… Vaši půdu vám před očima vyžírají cizáci… Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci,“ (Izaiáš 1,4-10)
Pozn.: „arcibiskupe“ Gudziaku, který jsi zneužil katolickou univerzitu ve Lvově a skrze ni prosazoval genderovou ideologii, i ty, „arcibiskupe“ Ševčuku, pokračujete v Huzarových herezích a pokrytecky pod frázemi o lidské důstojnosti zaštiťujete genderovou ideologii, spojenou s kradením dětí a jejich demoralizací. Navíc jste se nikdy ani slovem nepostavili proti amorálnímu gay pride. Naopak ho skrytě podporujete.

vy, sodomští náčelníci, teď naslouchejte naučení našeho Boha:(Izaiáš 1,10)
Pozn.: Copak už nevíte, že rodinu tvoří otec, matka a jejich děti, a ne zvrácení sodomité?

„Když vy, sodomští náčelníci, rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči, ať se modlíte sebevíce, neslyším.“ (Izaiáš 1,15)
Pozn.: ostentativní modlitbu Gudziaka a Ševčuka, ani tu před volbami, Hospodin neslyšel.

„Sodomští náčelníci,
Pozn.: nejen Gudziaku a Ševčuku,

„vaše ruce jsou celé od krve, omyjte se a očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo…“ (Izaiáš 1,15-16)

Lide ukrajinský, volej: „Obrať nás, Hospodine, k sobě, a my se navrátíme.“ (Jeremiášův Pláč 5,21)

„Budete-li, ukrajinský lide, poslušní prorockému hlasu, budete požívat dobrých darů země. Když však odmítnete, bude vás požírat meč. Tak promluvila Hospodinova ústa.“ (Izaiáš 1,19-20)

Drazí Ukrajinci,
mnozí z vás nejste zasvěceni do současné církevní politiky jak celosvětové, tak i té se zaměřením na Ukrajinu. Proto několik slov pro orientaci:

V první řadě: Co je podstatou křesťanství?

Život je krátký, smrt je jistá a pak, po Božím soudu, bude následovat buď život věčný, anebo věčné zavržení! Žádný Buddha, žádný Mohamed, žádný Konfucius nikoho nezbaví hříchů, to učinil jen Boží Syn, Ježíš Kristus, a to svou krví. Jedině krev Kristova očišťuje od každého hříchu, ale je tu jedna podmínka, jak uvádí Písmo: Jestliže chodíte ve světle! To znamená: Jestli si hříchy přiznáš a jestli je s vírou dáš pod moc Kristovy krve. Ježíš je vzkříšení a život! Kdo v Něho věří, i kdyby umřel, bude žít. Život věčný ti nezabezpečí žádný politický ani filosofický ani psychologický systém, tím méně umělý intelekt! Nezabezpečí ti ho žádný „svaz“ ani komunistický, ani evropský, či americký. Spása a život věčný je jen a jen v Ježíši Kristu. (1J 5,10)

Podstata křesťanství tedy nespočívá v církevní politice ani v obřadovosti ani v církevním zákonictví, ale pouze v osobním vztahu ke Kristu! Ten se projevuje vírou, že Ježíš je pravým Bohem a pravým člověkem a že zemřel za naše, i za tvé hříchy. V Ježíši Kristu Bůh otvírá cestu do věčného života. Falešné cesty heretických, zvláště německých teologií, různých ideologií a pohanských religií vedou do věčné záhuby.

V devíti bodech shrnu konkrétní pokání.

1) Pokání pro církevní představitele na Ukrajině

Musí se zřeknout současných herezí, které prosazuje Vatikán skrze liberální teologii a prosazování antimorálky. Zlým příkladem je pseudopapež František. Patriarcha Kirill a patriarcha Bartoloměj s ním tvoří jednotu v herezích a v duchu odpadu od pravověrnosti. Oficiálně zvláště Kirill vystupuje jako pravověrný hierarcha. Oba patriarchové ale osnovali heretický vlčí sněm na Krétě. Proto na oba tyto hierarchy, a stejně tak i na Františka, dopadla pro hereze a rušení Božích zákonů Boží anathema, vyloučení a prokletí. Toto si bohužel, oklamaný lid držený v temnotě neuvědomuje, a proto zůstává pod tímto prokletím.

Co zemřelý kard. Huzar? Nejenže tvořil jednotu se zednáři, ale on přímo založil takzvanou iniciativní skupinu „1. prosince“. Tím dal najevo, komu vlastně slouží: ne Kristu, ale antikristu! Duch Huzara je duch herezí a duch smrti. On prosazoval bratrovražednou válku na Ukrajině a zneužil církevní autoritu proti Bohu a národu! Stejného ducha mají jeho spoluviníci Gudziak a Ševčuk.

Co se týče Tomosu, je velká pravděpodobnost, že tento program prezidentu navrhli arcib. Gudziak a Ševčuk, kteří Tomos pak navíc intenzivně propagovali s nadějí, že někdo z nich dvou bude globalizačním patriarchou. V plné míře by pak mohli prosazovat sebevražedný gender a likvidaci církve i národa podobně, jako to činí pseudopapež František. Idea Tomosu vede k antipokání a zneužití církve k její škodě a ke škodě celého ukrajinského národa.

Hlava Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu Onufrij je mužem pravověrným, který se radikálně odděluje od heretického programu jak Kirilla, tak Bartoloměje.

Odpadlé církevní struktury, jak to dnes vidíme na Západě, zneužívá systém NWO k likvidaci církve i národů. Otřesným příkladem je Vatikán s heretickým papežem Františkem. Je třeba vědět, že upřímný ukrajinský politik nemůže mít jednotu s heretickou hierarchií, protože by to mělo negativní dopad i na národ.

2) Jaké pokání mají konat vedoucí politici? 

Především zrušit celé genderové zákonodárství. Gender zákony jsou spojeny s pácháním zvěrstva změny pohlaví pod falešným názvem lidská práva. Ve skutečnosti jsou to nejhorší zločiny proti lidskosti. Rovněž děti jsou v tomto systému takzvaně preventivně kradeny vlastním rodičům. Pokryteckým důvodem je domácí násilí. Takové zákony vedou k sebevraždě Ukrajiny.

Kéž je pro Ukrajinu příkladem Maďarsko, které zvolilo křesťanské zákonodárství s prioritou rodinné politiky a zákazem homosexualismu. Bůh dal tomuto národu i ekonomické požehnání. Ať si tuto souvislost ukrajinští politici uvědomí! Jedině návratem k Božím zákonům, které jsou přirozené a spravedlivé, může nastat duchovní vzkříšení ukrajinského národa.

Maďarský premiér řekl: „Evropa bude buď křesťanská, anebo vůbec nebude!“

Dnes by tzv. euro volba byla pro Ukrajinu cestou k sebevraždě národa. Ukrajina leží mezi Evropskou unií a Ruskem. Politologové tvrdí, že může moudře a výhodně ekonomicky spolupracovat jak s jednou, tak s druhou stranou. Francie a Německo, nejsilnější státy Evropy, protože odpadly od živého Boha a odhodily Boží přikázání i morální hodnoty, postupují systematicky, krok za krokem, ke své sebevraždě a táhnou k ní i ostatní národy.

3) Co zednáři a různé tzv. dobročinné organizace?

Jsou financovány Západem s cílem morálního, ekonomického i politického rozkladu Ukrajiny. Musí být zrušeny. Premiér Orbán v Maďarsku radikálně zakázal tuto Sorosovu diverzní síť. Tyto organizace osnují státní převraty v zájmu svých chlebodárců a pracují na vlastizradě národa za jidášské peníze Západu.

4) Otázka školství

Škola má vychovávat a připravovat na život, a ne, aby rodiče posílali děti do školy s hrůzou, že budou zamořeny gender zvrácenostmi a pohanským okultismem, ba dokonce že se ze školy nevrátí. Absurdní zákony na kradení dětí z důvodu tzv. prevence domácímu násilí byly už na Ukrajině schváleny! Tento systém musí být zrušen! Škola je povinna připravovat na zodpovědný život, zodpovědné manželství a rodičovství, vychovávat ke spravedlnosti, čestnosti i morálnosti, a ne duše nevinných dětí ničit. To je zločin proti Bohu a národu! Dnes probíhají v ukrajinském školství pseudoreformy, které vedou k satanizaci dětí. To vše kope Ukrajině hrob! Proces smrti musí být zastaven a zločinci potrestáni!

5) Vlastníci a pracovníci masmédií musí konat pokání

Masmédia se ke škodě národa dopouštěla hrubých manipulací. Musí začít sloužit k zdravé formaci mladé generace a ukrajinského národa, a ne k jeho sebezničení.

Jak EU trestá masmédia? Za dvouminutovou propagaci rodinných hodnot dostal televizní kanál ve Španělsku hroznou pokutu s výhružkou, že jestli se to bude opakovat, kanál bude zrušen. Takové radikální sankce ať Ukrajina převezme, ale k vymýcení demoralizačních programů!

Čína zavedla cenzuru, takže v žádném televizním programu nesmí být propagována nemorálnost, zločinnost ani pohanství, konkrétně reinkarnace. Ať si v tomto Ukrajina vezme dobrý příklad.

6) Kontrola internetu

Na internetu jsou návody a programy k hrubým zvrácenostem, satanizaci, až k sebevraždám. Toto musí být zakázáno a spojeno tvrdými postihy. Internet musí sloužit k morálnímu, duchovnímu i ekonomickému povznesení ukrajinského národa, a ne k jeho likvidaci. Toto je konkrétní pokání!

7) Kultura je dnes žumpou Západu. Demoralizuje mládež a má na svědomí šíření narkotik, AIDS, zločinnosti i různých destruktivních sekt. Musí konat pokání, to znamená, musí přispívat k zdravé formaci a k propagaci skutečných morálních hodnot.

8) Oligarchové musí rovněž konat pokání. K majetku, který nyní rozmnožili, nepřišli poctivou cestou. Mohou být snad generálními řediteli, ale ne vlastníky. Vlastníkem tohoto majetku má být ukrajinský národ a finance mají sloužit k morálnímu a ekonomickému dobru Ukrajiny.

9) Politologové dnes vznášejí otázku autonomie či federace pro východní a západní Ukrajinu. O tom ale může rozhodnout pouze referendum. V každém případě, každá státní struktura, která přijme genderové zákony, svolává tím na sebe prokletí a sebezničení.

Drazí Ukrajinci, chtěl bych připomenout, že vaše historické rozhodnutí pro pravdivé pokání má vliv na duchovní probuzení nejen v Rusku, ale i na záchranu celé Evropy! Volte Cestu – Krista – a odmítněte cestu antikrista!

V roce 1917 bylo zjevení Matky Boží ve Fatimě, kde řekla: „Jestliže bude Rusko konat pokání, nebude světová katastrofa.“ V té době byla i Ukrajina součástí Ruska. Rok po tragédii v Černobylu přišlo prorocké slovo pro Ukrajinu. Matka Boží v Hrušově na Západní Ukrajině řekla: „Ukrajino, má dcero, čiň pokání,… modlete se v rodině a učte děti o Bohu.“

Drazí Ukrajinci, i když jsem cizinec, přesto miluji váš národ jako svůj. Se slzami v očích volám proto k Bohu. Ale teď volám i k vám: Čiňte pokání, odvraťte se od sebevraždy, ke které jste manipulováni! Přijměte cestu záchrany a s ní i věčný život, který vám za cenu své smrti na kříži získal náš Spasitel Ježíš Kristus! Bůh vám pak dá pravý ráj nejen po smrti, ale i ráj ve vaší ukrajinské zemi.

Christos Voskres! Ukrajina Voskresne!

V Kristu

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu