Ortopraxe kontra Amazonie

Program Amazonie, prosazovaný pseudopapežem Františkem a jeho spolupracovníky, vede k sebezničení církve. Jde o přijetí ducha pohanství, spojeného s amorálností a s pseudoduchovnem, skrytě uctívajícím satana.

František má ducha antikrista ?

V krátkém dopise pod názvem „Zhoubný nádor německé teologie v církvi“ a rovněž v dopise „II. Vaticanum byl a je heretický“ je stručně ukázáno na dva otrávené kořeny, kterým je modernismus a synkretismus. Zároveň je zopakován požadavek na odstoupení heretického papeže a nastolení pravověrného. Jeho prvořadým úkolem bude reforma církve skrze pravdivé pokání.

Sv. Pius X. nejenže odsoudil herezi modernismu, ale prosazoval i obrodu církve pod heslem: „Všechno obnovit v Kristu.“ Tento papež vpravdě nejen „bořil“, ale i „stavěl“ (Jer 1,10).

Pokud se má stavět, pak základním kamenem duchovní stavby musí být Ježíš Kristus. Na kříži byla prolita Kristova krev na odpuštění našich hříchů. S Ježíšem na kříži byl ukřižován náš starý člověk. Apoštol říká: „Víme, že náš starý člověk byl s Kristem ukřižován, aby nečinným se stalo tělo hříchu.“ (Ř 6,6) Podmínkou obrody v Kristu je pravdivé pokání, to je nazvat hřích hříchem a zlo zlem. Aggiornamento se světem, které i dnes prosazuje Bergoglio, je zradou Kristova kříže a zradou Kristova evangelia! My nesmíme se systémem lži, zla a smrti vytvářet jednotu!

Otázka: Co je ovocem hříchu?

Odpověď: Ovocem hříchu jsou všechny zločiny, sadismus, sexuální zvrácenosti, vraždy, války a masové genocidy. Bez hříchu by toto zrůdné ovoce neexistovalo. Ježíš proto přišel na svět, aby vzal na sebe naše hříchy i spravedlivý trest za ně. Zaplatil svou vykupitelskou smrtí na kříži. Odpuštění hříchů, tedy Boží milosrdenství, je však jen pro ty, kteří činí pokání. Na ty, kteří ho odmítají, dopadá za jejich hříchy a zločiny spravedlivý trest.

Otázka: Síly temnoty vedou duchovní boj na všech frontách a všemi způsoby. Co ale křesťany i lidstvo dnes nejvíce ohrožuje?

Odpověď: V poslední době křesťany i lidstvo nejvíce ohrožuje amorálnost. Dělá z lidí otroky a táhne je do věčné záhuby.

Otázka: Co je příčinou takové exploze amorálnosti?

Odpověď: Příčinou je odpad křesťanů od živého Boha. A tento odpad je ovocem herezí neomodernismu a synkretismu s pohanstvím, což má na svědomí zvlášť II. Vaticanum.

Otázka: Proč nemohla amorálnost tak silně progresovat dříve?

Odpověď: Amorálnost se nemohla rozšířit do takových zrůdných a sebezničujících rozměrů, protože křesťané žili podle svého svědomí i Božích zákonů a řídili se zdravým a kritickým rozumem. Hereze, nevěra a otevření se neopohanství s různými formami magie, věštění a spiritismu vyřadily obranný systém, takže nastala expanze duchovní otravy. Vede k zničení jedince, rodiny i lidstva. Za homosexualismem a různými sexuálními zvrácenostmi silně působí nečistí duchové.

Otázka: Jaké je východisko?

Odpověď: Východiskem je pravdivé pokání. To musí začít každý křesťan sám od sebe. Je tragédií, že Bergoglio místo pokání připravuje sebevražedný program církve na Synodě o Amazonii.

Otázka: Jaký je způsob záchrany?

Odpověď: Základem duchovního probuzení – záchrany křesťanství – se musí stát modlitba a modlitební skupiny.

Každý pravdivý křesťan by měl dnes dávat Bohu desátek času, to je 2,5 hodiny denně. Z toho jedna hodina je svatá hodina od 20:00-21:00. Je vhodné se ji modlit v rodinném kruhu, popřípadě se zpěvem, čtením Písma či životů svatých. Druhá hodina je soukromá. Půl hodinu vyplní modlitební zastavení během dne: při vstávání a potom v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 a před spaním (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=15625).

Otázka: Je třeba se v modlitbě sjednocovat?

Odpověď: Ano, dnes je třeba vytvořit modlitební stráže nepřetržité modlitby. Modlitební skupiny jsou čtyři a každá skupina, aby vyplnila všechny hodiny dne, má 24 modlitebníků. Nepřetržitou modlitbu tvoří celkem 96 lidí (24×4). Každý člen má svou stráž vždy čtvrtý týden. Hodinu své soukromé modlitby se každý v tomto týdnu modlí v rámci modlitební stráže.

Otázka: Jak nejlépe světit den Páně – neděli?

Odpověď: V sobotu večer po 21. hodině se doma rodina modlí jednu hodinu pravdu Kristova vzkříšení (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=1487).

V neděli ráno od 5:00-7:00 jsou modlitby a zpěvy vztahující se ke Kristovu vzkříšení (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=665, http://vkpatriarhat.org/cz/?p=663).
Od 8:00 do 9:00 jsou modlitby vztahující se k Duchu svatému (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=659).
Pak je svatá liturgie.
Odpoledne od 16:00-18:00 je bratrské společenství.
20:00-21:00 se rodina už doma modlí pravdy vztahující se ke Kristovu vzkříšení (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=656).

Otázka: Co je nutné kromě modlitby a svěcení neděle?

Odpověď: Kromě toho je nutné bratrské společenství – koinonia (Sk 2,42). Apoštolé a první křesťané vytvářeli bratrská společenství. To je model pro živou církev i dnes.
Bratrská modlitební společenství jsou živými buňkami církve. Křesťanské rodiny, aby obstály před tlakem světa a hříchu, musí čerpat sílu v takovýchto společenstvích.
Ze zkušenosti vyplynula praxe: modlitební víkend jednou za měsíc pro ženy v klášteře sester, kde je pevný řád modlitby. Jedenkrát za měsíc také probíhá celodenní setkání mužů – tzv. biblické novoluní, dnes fatimská sobota. Modlí se alespoň dvě hodiny, věnují se Božímu slovu a v bratrském společenství řeší aktuální problémy. Mají rovněž možnost svaté zpovědi. Ještě během každého týdne jeden večer mají muži a ženy rovněž své setkání.

Otázka: Co na závěr?

Odpověď: Takový řád křesťanského života je kopií života církve v Jeruzalémě. Po přijetí Ducha svatého byli na modlitbách, v apoštolském učení, v bratrském společenství a lámání chleba. (Sk 2,42) Proto byli jedno srdce a jedna duše.

Je už veřejně známo, že Instrumentum Laboris Synody o Amazonii je záměrnou likvidací křesťanství. V médiích je autoritami nazván herezí, apostazí a stupidností! Dozrál čas, aby každý kněz a biskup přestal v liturgii zmiňovat jméno heretika a dělal všechno pro jeho odstranění z papežského úřadu, který nezákonně okupuje. K rezignaci Bergoglia už před rokem vyzval arcib. C. M. Viganò.

Minule jsme hovořili o bratrském společenství. Mládež nezachrání Bergogliovy výzvy k chaosu, ale zachrání ji jedině Kristus. Kromě rodinného zázemí je nutné, aby dorůstající děti měly křesťanská společenství. Ve zlomovém věku jim více imponuje autorita o dva či tři roky staršího chlapce či děvčete ve společenství, který je umí nadchnout a motivovat. Sám vedoucí společenství musí mít ducha pravdivého pokání a ducha modlitby.

Sedm motivačních myšlenek pro vedoucí:
1) Pravdivý ideál
Ty jako vedoucí společenství nadchni mládež pro pravdivý ideál a smysl života. Naším smyslem není, abychom jedli, pili a takzvaně užívali světa a pak zemřeli jako zvířata. Smyslem našeho života je získat život věčný. Ten je jedině v Ježíši Kristu! V Něm máme už zde na zemi pravé štěstí a po smrti věčný život. Sebezápor není cílem, ale je nutným prostředkem k cíli, a tím je naše věčné štěstí. Zapíráme se ve věcech, které nám škodí a odvádějí nás od našeho cíle. Sebezápor je součástí odvážného boje a pravého hrdinství. Nejtěžší boj je boj se sebou, proto i vítězství je nejslavnější.

2) Čistá láska
Vyjasni mladým lidem, co je pravá láska, která je spojena s nezištnou obětí. Nemá nic společného s morální nečistotou, egoismem a hedonismem. Čisté mládí je nejlepší přípravou na šťastné manželství, a tím spíš na život kněžský či řeholní. Čisté mládí je mimořádným hrdinstvím, dokonce nekrvavým mučednictvím.

3) Odsouzení masové manipulace
Pravdivě zesměšni a odsuď zlo a lež, které mládež masově manipulují a zotročují.
Odsuď narkotika, která z člověka dělají neschopnou trosku a parazita.
Ukaž na podvod hazardních her. Okradou člověka o všechen majetek a zotročí.
Odhal mladým lidem, že démonským kořenem rockové hudby je satanismus voodoo. Dekadentní hudba je spojena s transem, s cynismem, s narkotiky, s morálními zvrácenostmi, s vyvoláváním démonů a vymýváním mozků. Jde o novodobé otroctví. Řekněte celému světu: My chceme být svobodní, ne otroci! Svobodu nám dá Kristus, a ne dekadentní satanská hudba.
Nazvi pravým jménem sexuální zvrácenosti a ukaž na jejich otrávené ovoce – smrtelný AIDS, alkoholismus, narkomanie, posedlost nečistými démony a sebevražedná eutanazie. Varuj před tragickým koncem zhýralého života!

4) Vztah k internetu
Nadchni mládež k mimořádnému hrdinství v sebeovládání a kázni ve vztahu k internetu a sociálním sítím. Mnoho lidí se stalo jejich otroky.
Dej mládeži zdravou zásadu používat internet jen natolik, nakolik je to nutné a užitečné. Internet je nebezpečná zbraň k vlastnímu sebezničení. Mládež, kterou nikdo nevaroval, se otvírá pornografii, návodům k satanismu, k okultismu, různým formám a praktikám věštění, magie a spiritismu, za nimiž je duch lži a smrti. Na internetu jsou dokonce návody k sebevraždám a mnoho mladých lidí i dětí už zaplatilo životem.

5) Škodlivost neopohanství
Vysměj se propagaci pohanství a sekt. Tu nejde o pravdivé duchovno, ale o démonské. My sloužíme pravému Bohu, a ne ďáblu, a my se nemusíme bát ani smrti! Naopak, pro Krista a spásu duší jsme ochotni obětovat svůj život i jako mučedníci.

6) Kristus je naše cesta
Cesta následování Krista je pro nás největší ctí! Ukaž, že otvírá novou a novou perspektivu v poznání Krista. Čeká nás koruna věčné slávy, pokud obstojíme v boji!

7) Pravdivá misie
Do duchovního boje patří také misie neboli záchrana duší ze sítí ďáblových. Toto je pravdivé záchranářství. Zachránit člověka nebo několik lidí před smrtí, je hrdinství. Ale zachránit je před věčnou smrtí, je mimořádné hrdinství! A také za to člověka po životním boji čeká mimořádná odměna.

Otázka: Odkud čerpáme sílu k duchovnímu boji za spásu?

Odpověď: Sílu k duchovnímu boji čerpáme od Ježíše, a to z vnitřní modlitby, zachováváním Jeho přikázání, z četby Písma a životů svatých, z povzbuzení ve společenství. Sám Ježíš je v nás, dává nám sílu a chrání nás. On nás nikdy neopustí, ani v životě ani ve smrti.

Otázka: Jsme slabí, i když se rozhodneme bojovat, tak padáme. Co dělat?

Odpověď: Chci zdůraznit důležitost pohotového pokání, hned, i po malém pádu. Pokání obnovuje sílu, dává světlo a chrání od velkých pádů. Nespouštěj cíl z očí, bojuješ za to nejdůležitější, co zde na zemi je, a to je spása své duše! Zároveň bojuješ i za záchranu mnoha jiných. Toto je pravdivé záchranářství a největší hrdinství.

Otázka: Jak formovat další vedoucí pro společenství mládeže?

Odpověď: Každý vedoucí společenství ať už u chlapců či děvčat, by si měl vytipovat několik z nich, kteří mají přirozené dispozice k autoritě, aby postupně vytvářeli společenství z mladších chlapců či děvčat.

Vnitřní očista ve společenství

Otázka: Co je bezprostředně spojeno s živou modlitbou ve společenství?

Odpověď: Když lidé chtějí žít ve společenství intenzivním modlitebním životem, nepočítají, že nastane hluboká očista ve vzájemných vztazích.

Otázka: Jak realizovat Ježíšovo slovo o třísce a trámu v oku?

Odpověď: Člověk je zvyklý sledovat věci jenom horizontálně a s Bohem nepočítá. Je přesvědčen, že žádný trám nemá. Až na konkrétním případě, kdy chce očišťovat druhého, se odmaskuje podstata. Ježíš říká dnes i tobě: „Pokrytče, vyjmi nejprve ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš.“ Podmínkou však je pravdivé pokání a upřímná modlitba. Duch svatý ti dá světlo a poznáš, že trámem je tvoje silná ignorace Boha v tvém každodenním životě. Teprve tehdy, když svůj trám ignorace Boha pokáním vyndáš, můžeš vyndat i třísku bratrovi.

Otázka: Co říká Ježíš o vzájemném usmíření?

Odpověď: Ježíš říká: „Jestli má tvůj bratr něco proti tobě, ty nejprve jdi a smiř se se svým bratrem.“
Bratr se provinil očividně, a navíc je z jeho strany napětí. Ježíš přesto říká: „Ty nejprve jdi!“ Proto musíš nejdřív v modlitbě prosit o světlo, abys věděl, jak začít od sebe. Cílem je usmíření a jednota v Kristu s bratrem, abyste mohli spolu pokračovat v Božím díle a měli jednotu na modlitbě. Pokud uděláš tento první krok, duch, který držel bratra, odejde. Rovněž ty dostaneš světlo a milost k hlubší očistě své duše.

Závěr: O prvních křesťanech je napsáno: „Zůstávali v bratrském společenství, na modlitbách, lámání chleba a v apoštolském učení.“ Nezůstávali jako současný Vatikán s pseudopapežem v heretickém učení. První papež, svatý Petr, byl pro Krista a evangelium ve Vatikánu ukřižován. Bergoglio ukřižoval Krista i papežství.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři