Ortopraxe kontra Amazonie, pokračování

Začátkem 60. let začala invaze neopohanství a neomodernismu. II. Vaticanum přesto odmítlo pokání i Ducha pravdy a otevřelo církev aggiornamentem duchu světa. Pokoncilní duch proto nevaroval před invazí pohanského hinduismu s jógou ani před amorálností. Bez koncilu by dnes nemohla být ani Synoda o Amazonii. Synoda vede už k totálnímu přechodu na neopohanskou církev antikrista, anticírkev New Age. První přikázání Desatera zakazuje pohanství a jeho praktiky.

Ilustrace: pxhere.com

Otázka: Jak zní první přikázání Desatera?
Odpověď: První přikázání zní: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh… Nebudeš mít jiného boha mimo Mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho… Nebudeš se tomu klanět, ani tomu sloužit… Stíhám vinu otců na synech do čtvrtého pokolení.“ (Dt 5,6nn)
Otázka: Jaká je podstata prvního přikázání?
Odpověď: Jde především o osobní vztah. Bůh tě stvořil, dal za tebe svého Syna. Co po tobě chce? „Nesmíš chodit za jinými bohy (démony) z božstev okolních národů.“ (Dt 6,4-14) Tento vztah lásky k Bohu je spojován s požehnáním a jeho přestoupení s nejtěžšími tresty.
Otázka: Jak to bylo v dějinách vyvoleného národa?
Odpověď: Když se národ přiklonil k pohanskému modlářství, které má svou sílu v magii a věštění (viz Dt 18,9-14), přicházely války, nemoci i babylonské zajetí… Všichni králové Judska i Izraele jsou hodnoceni podle jednoho měřítka – zda byli modláři, anebo ctitelé Hospodina (viz 2Pa 33,6).
Otázka: Zůstalo i v Novém zákoně stejné přikázání ohledně pohanství a okultismu?
Odpověď: Ano. Nestačilo, aby lidé uvěřili v Krista, ale museli se rozejít s duchem pohanství.

Přestože věštkyně ve Filipech dělala hlasatelům evangelia tu největší reklamu, apoštol Pavel z ní vyhnal věšteckého ducha. Reakce byla, že Pavla i Silase zbičovali a uvrhli do vězení.
Při střetu s čarodějem na Kypru (srov. Sk 13,1-12) Pavel, plný Ducha Svatého, řekl: „Synu ďáblův, jak dlouho budeš křížit přímé cesty Boží?… Oslepneš!“ (Sk 13,10-11)
V Efezu, kde apoštol hlásal Krista, lidé, kteří se obrátili, spálili okultní knihy v hodnotě 50 000 denárů (srov. Sk 19,18-20). Křesťan by měl udělat očistu svého bytu nejen od okultních knih, ale i od okultních symbolů a předmětů.

V současné době je jen v Itálii téměř 12 miliónů ‚uživatelů magie‘. Tato skutečnost ukazuje na existenciální dezorientaci.

Dnes lidé nerozlišují a tvrdí: „Hlavně, že to pomáhá!“, ale je otázka, jak dlouho, a hlavně, za jakou cenu. Pro hříchy modlářství přijdou nemoci, neštěstí, utrpení na tebe i na tvé děti až do čtvrtého pokolení. (srov. Ex 20,5) A hlavně – čím to všechno končí? „…modláři a ti, kdo se zabývají magií, mají svůj úděl v ohnivém jezeře…“ (Zj 21,8)
Otázka: Jaký postoj k homeopatickým lékům má Bible a vědecká medicína?

Odpověď: Ve skutečnosti jde o zamaskovanou magii. Z hlediska vědecké medicíny je homeopatie jednoznačně odmítnuta jako systém založený na iracionálních principech. Bývalý předseda Akademie věd České republiky, prof. Zahradník, a 12 profesorů z Karlovy univerzity charakterizují homeopatii: „Je to svět iracionálna, výmyslů a pověr.“
Otázka: Jsou homeopatické léky neškodné?

Odpověď: přední ideolog homeopatie Tyler Kent přiznává: „Všechny homeopatické léky působí především na vůli a vědomí. Aurum zasahuje nejvíce city. Nejsilnější je láska člověka k životu. Aurum působí tak silně, že tuto lásku ničí, a člověk nakonec spáchá sebevraždu. Argentum tak ničí vnímání, že člověk přestává být racionálním. Jeho paměť je v troskách. Tak je tomu s každou homeopatickou látkou. Nejprve zasahuje lidskou mysl a potom postupuje na celý organismus!“

Upozorňuji: Toto je citace předního představitele homeopatie!
Otázka: Co je podstatou homeopatie a z čeho vychází?
Odpověď: Podstatou je magie a věštění.
Otázka: Jak je to se Silvovou metodou?
Odpověď: Je založena na autosugesci během „relaxace“ v tzv. hladině alfa. Silva je přesvědčen, že svět je řízený „vyšší inteligencí“, která není totožná s křesťanským Bohem. S touto „vyšší inteligencí“ je prý možné komunikovat ve stavu „alfa“. S kým vchází adept Silvovy metody do styku v hladině „alfa“, když ne s Bohem, ale s jinou „vyšší inteligencí“? Odpověď pro křesťana není těžká: „S ďáblem, který bere na sebe podobu anděla světla.“ (srov. 2 Kor 11,14)
Otázka: Co je reiki?
Odpověď: V reiki jde především o magicko-spiritistický rituál otvírání se takzvané „pomoci“ démonů. Situace je analogická jako v případě transcendentální meditace, kde zdrojem síly a podmínkou všech okultních skutků je vstupní akt idolatrie a přivolávání duchů (démonů) na takzvanou pomoc…
Otázka: Je akupunktura vědecká medicína a duchovně nezávadná?
Odpověď: Akupunktura je součástí okultního čínského lidového léčitelství. Akupunktura je spojena s pohanským duchem Tao anebo Ki (Či). Vychází z teorie o jinu a jangu, která je neslučitelná s křesťanstvím!
Akupunktura je založena na filosofii zahrnující astrologii, panteismus, hypnózu a je zakořeněna v buddhismu! V roce 2012 švýcarský lékař infikoval 11 pacientů prostřednictvím akupunkturních jehel smrtelnou nemocí AIDS.
Co se týká tzv. akupunkturních bodů, nikdo nedokázal, že existují. Akupunkturisté si proto lámou hlavu, kde jsou a jestli jsou na povrchu nebo v hloubce. Sami nemají jasno proč?, kdy? a kde? jehly vpichovat.
Proto z lékařského i křesťanského hlediska musíme akupunkturu rozhodně odmítnout! Akupresura i čínské bodové masáže jsou na stejném základě a mají podobný cíl.
Otázka: Jaký je postoj Božího slova k hypnóze?
Odpověď: Hypnóza je metoda založená na sugesci, což nutně znamená, že při ní dochází k podmanění si jednoho člověka druhým. Takový stav způsobuje duševní poranění a někdy může vyvolat pomatenost. Co se týče provádění hypnózy v souvislosti s okultismem a parapsychologií, v takových případech bývají následky strašné a ďábelská moc obrovská. Prostřednictvím této pseudovědy je položený základ ke spiritismu – k vyvolávání duchů…
Otázka: Jaký je postoj Božího slova k magnetizmu – mesmerismu?
Odpověď: Magnetizér se otevírá démonickým silám. Když se v něm pohybuje ‚nevítaný host‘, pacientovi předává i jeho. Mezi magnetizérem a magnetizovanou osobou je vytvořen stav vzájemné fúze. Pacienti pociťují nové negativní účinky: bolesti hlavy, nespavost, psychické poruchy. Totéž se projeví i po návštěvě u léčitele, hypnotizéra, vykladačky karet, jasnovidky apod.
Postoj vědy: Termín biomagnetismus je zneužitím pojmu. Jde o skrývání magické praktiky za údajnou vědeckost!
Postoj církve je vždy negativní, tak jako ke každé formě magie, věštění a spiritismu!
Otázka: Jak je to se současnou psychologií?
Odpověď: Jung byl učněm Freuda. V roce 1912 byl na pokraji psychického zhroucení a tehdy „získal“ duchovního vůdce – „Filemona“. Tento duch-vůdce (démon) mu takzvaně pomohl objevit věci, které potvrdily jeho podezřelé hypotézy o „kolektivním nevědomí“ a „archetypech“.
Vidíme, že samotný kořen moderní psychologie je jedovatý a shnilý. Celá současná psychologie je přímo prosáklá okultismem a falešným mysticismem, především Orientu. C. Rogers, zakladatel humanistické psychologie, se netají svou účastí na spiritistických seancích. J. Houston se otevřeně hlásí k protikřesťanskému hnutí New Age.
Otázka: Jak je to s proutkařením?
Odpověď: Doc. Petr Řepa, bývalý předseda oddělení českých matematiků a fyziků, píše: „Existence toho, co proutkaři a jejich přívrženci nazývají geopatogenní zóny, dračí žíly, Hartmannovy zóny apod. nebyla nikdy dokázána a patří proto mezi pověry…“ Z pohledu Bible jde o formu věštění. Virgule odpovídá i na věci budoucí nebo skryté.
Otázka: Jaké byly tresty za pohanské praktiky, věštění, magii či spiritismus?
Odpověď: Pravidlo 65 sv. Basila Velkého uvádí: „… za čarodějnictví ať stráví v pokání lhůtu stanovenou pro vrahy.“
Pravidlo 72 sv. Basila Velkého: „Kdo se svěřil čarodějníkům nebo okultním léčitelům, ať rovněž činí pokání stanovené pro vraha.“
Otázka: Jak konat pokání?
Odpověď: Každý křesťan se musí oddělit nejen od ducha pohanství, ale i od praktik věštění, magie a spiritismu i všech pověr. Křesťan se nemůže řídit horoskopy či zvěrokruhem, ani navštěvovat věštkyně a okultní léčitele.
Ježíš varuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

To, že žiješ a dýcháš, je objektivní realita. Přijde ale realita smrti a vydechneš naposledy. Zatím nebyla ani jedna výjimka! Máš jistotu, že i tebe čeká smrt. Rovněž realitou je tento svět i celý vesmír se svým řádem a se svým tajemstvím i různými stupni života. Další realitou je protiklad v tobě samém. Toužíš po štěstí, po lásce a dokonalém dobru. Sám ale vidíš, že konáš zlo, ubližuješ druhým i sobě a jsi nespokojený a nešťastný. Toužíš po svobodě, ale sám se nedokážeš zbavit ani nejmenší závislosti vyplývající z tvého egoismu. I když se vlastní silou či nějakou technikou zbavíš malé závislosti, dřív či později padneš do větší. Zjišťuješ, že je v tobě ložisko zla a to vidíš i u druhých. A to je také důvod všech hádek, nevraživostí, nespravedlností, rozbitých rodin, opuštěných dětí, zločinů, vražd a válek.

Znáš smysl svého života, a co bude po smrti? Znáš smysl svého utrpení tělesného i duševního?

Odpovědi na tyto otázky dostaneš buď pravdivé, anebo falešné. Pravdivé dává pravé křesťanství, falešné dává pohanství. Křesťanství uctívá pravého Boha, Ježíše Krista, který vstal z mrtvých. Pohanství uctívá démony.
Rozhodneš se pro cestu života, nebo pro cestu smrti? Život věčný je v Kristu Ježíši. „Kdo má Syna, má život věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá života.“ (1J 5,12) V Ježíši není jen teoretická odpověď na všechno, co potřebuješ. V Něm je odpuštění hříchů i pravdivá svoboda, protože On, Jednorozený Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby nás vykoupil… „Tak Bůh miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Ježíš zaplatil i za tvůj hřích svou smrtí na kříži. Zároveň v Něm máš osvobození od kořene zla, který je v tobě.

Ten, kdo uvěří, stane se Božím dítětem a dostane Kristova Ducha. Proto můžeš i dnes přijímat od Ježíše odpuštění i sílu k boji proti zlu a lži. Komunikace s Ním je pro tebe tento den řešením na všechny tvé otázky i problémy. V Něm najdeš to pravé štěstí i pravý pokoj, který hledáš a který ti svět dát nemůže. On je ta nezištná láska, po které toužíš. „V Něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“ (Kol 2,3)
Tomu, kdo zachovává Kristova přikázání, Ježíš slibuje: „Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ (J 14,23)
Kromě pravé Cesty, kterou je Kristus, jsou i falešné cesty pohanských mýtů, za nimiž jsou démoni, a ti vedou do věčné smrti. Pohanské démony má katolická církev přijmout Synodou o Amazonii. Už na II. Vaticanu a gestem v Assisi se otevřela pohanskému buddhismu.

Buddhismus je religií bez Boha, ale uctívá různé množství bůžků. Ideálem buddhismu je úplné zničení světa, a především zničení osobní existence – sebezničení. Žena, jako nositelka nového života, je nenáviděná. Žena prý nemůže dojít tzv. dokonalosti, dokud se nepřevtělí v muže. Zde je i kořen genderové ideologie. Buddhismus nepřestává vyobrazovat ženu jako něco hnusného.

Buddhismus z důvodu reinkarnace uctívá zvířata, ale je lhostejný k utrpení lidí.

Otázka: Co odhalil bývalý buddhista?
Odpověď: Cituji z jeho svědectví: „Dalajláma je uctíván jako převtělení pohanského boha. Buddhista do sebe při opakování mantry zve démony a ďábly, aby ho přímo posedli. Např. nejznámější praktika tibetského buddhizmu, tzv. gcod, se dělá na pohřebištích, která jsou fakticky krajinou lidských mrtvol, těl naházených supům. To samé dělá v imaginaci i meditující, ale místo supům mentálně hází kusy masa ze svého těla démonům a svým božstvům.
Nirvána je identifikací s démony a úplnou negací vlastní osobnosti…“
Buddhismus a křesťanství oddělují nepřekonatelné rozdíly: buddhismus nevěří v jednoho Boha Stvořitele. Hlásá falešnou cestu sebespasení v tzv. nirváně. To vše je ale velký klam. Vykoupení je prý poznání, že všechno je jedno! Tím se už nerozlišuje mezi dobrem a zlem.
Ježíš nás vysvobodil z hříchu a démonských sil: „Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl nás do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ (Kol 1,13-14) Ježíš nás vysvobodil – vykoupil – a ne falešná cesta zen-buddhistických meditací. Lží je rovněž učení o reinkarnaci, která popírá základní pravdy křesťanství, osobního Boha, Ježíše jako Vykupitele, nesmrtelnou duši, realitu hříchu, věčnou odměnu a věčný trest po smrti.
Otázka: Skrze co se nejvíce šíří buddhismus?
Odpověď: Dnes probíhá nejmasovější misie buddhismu na území bývalého křesťanského světa. Není už jediné město, kde by nebylo propagováno bojové umění – judo, aikido, karate, taekwondo, tai chi. Tu nejde pouze o sport či tělocvik, ale o spojení s buddhistickými meditacemi, které vedou křesťany k apostazi od Krista.
Masová popularizace začala už před 50 lety skrze filmy, literaturu a exhibice.
Otázka: Jaké jsou buddhistické okultní praktiky?
Odpověď: Jde například o věštění skrze tzv. I-ťing, dále jsou to čínské horoskopy se svým zvěrokruhem.
Akupunktura, akupresura a čínské masáže vycházejí z učení o jinu a jangu a otvírají nečistým a okultním duchům.
Bonsai je výzdoba zahrady spojená s pověrou o přítomnosti duchů zemřelých předků. Zenové zahrady mají také okultní pozadí. To platí i o čínských dracích, tetování, figurkách Buddhy, vonných tyčinkách, tibetských zvoncích, o výzdobě bytu žábami, želvami, slony… – tzv. feng-šuej. To vše má okultní kořeny a dnes se stává součástí života nepoučených křesťanů.
Zavádění čajoven má disponovat k otevření se orientálnímu pseudoduchovnu. Mnohé čaje mají narkotický charakter a způsobují závislost, např. čaj Dračí studna…
Současné katolické kláštery jsou zamořené buddhistickým pseudoduchovnem. Dnes je buddhismus hlavní duchovní silou v novém antikristovském náboženství a systému New Age.
Otázka: Co je podstatou hinduismu?
Odpověď: Hinduismus je pohanské náboženství, které uctívá zvířata jako bohy, věří v reinkarnaci, tedy převtělování lidí i do zvířat, hadů či hmyzu. Z důvodu reinkarnace se nesmí zabíjet ani komáři, ani krysy, ani žádná jiná havěť, ale na druhé straně skupiny hinduistů před několika lety napadly křesťanské vesnice a cynicky je vymordovaly. Kráva je pokládána za bohyni. Gándhí dokonce tvrdí, že z krávy je posvátné i její lejno. Proto se mnozí guruové tímto lejnem mažou.
Jóga je skrytou pastí hinduistického náboženství. Transcendentální meditace je formou jógy, kterou navrhl guru Dev.
Otázka: Co jsou mantry?
Odpověď: Mantry jsou magické výroky anebo čarovné formule, často jméno nějakého pohanského boha, anebo ducha. Tu vidíme celkem jasné spojení s magií.
Otázka: Co způsobil internáboženský dialog?
Odpověď: Internáboženský dialog zablokoval pravdivou misii, ale navíc otevřel dveře antimisii uvnitř církve.

My jsme naopak povinni místo falešného dialogu konat pravdivou misii. Spasení a život věčný je jen v Ježíši Kristu. „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16)


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři