Výzva kardinálům a biskupům v čase po pseudosynodě

Vážený kardinále, vážený biskupe, 27. října 2019 skončila odpadlická synoda, zastoupena pouze vybranými 26 kardinály a 134 biskupy. Nejen na pseudopapeže Bergoglia, ale i na tyto zrádce Krista byla zveřejněna Boží anathema – vyloučení z Tajemného Těla Kristova dle Gal 1,8-9. Synoda otevřela dveře procesu postupné satanizace svaté liturgie, zrušení celibátu a svěcení žen i čarodějek z Amazonie na diakonky s možností vést náboženské shromáždění a udělovat svátosti.

Nyní se čeká na vás, vážení biskupové, jak budete reagovat. Zůstanete-li pasivní, pseudopapež závazně schválí tyto závěry apostatické synody pro celou církev. Tím bude katolická církev oficiálně – pod falešnou papežskou autoritou – převedena už de facto do antikristovy církve New Age.

Bergoglio jde neústupně za cílem. Podstatné argumenty čtyř kardinálů vyjádřené v dubiích cynicky bojkotuje. Rovněž bojkotoval Korekci a také osm set tisícovou petici. Doposud bojkotuje i usvědčení a výzvy arcib. Vigana, a to jak výzvu k rezignaci, tak k odvolání hereze proti Božství Kristovu.

Vážený apoštole Kristův, nyní jsi postaven do situace, v níž se buď staneš hrdinou, anebo zrádcem – Jidášem. Pokud budeš mlčet a nezastaneš se Krista a Jeho učení, pak jsi zradil. Hrdinou se staneš, pokud se odvážně oddělíš od heretika a jeho sebevražedného proudu s duchem apostaze, kterým si podmaňuje církev. Tímto gestem pravdivého pokání pomůžeš k záchraně a obrodě krvácející církve!
Ty jsi přijal plnost kněžského svěcení, aby ses stal apoštolem a pastýřem, tedy ochráncem Kristova stáda. Byla Ti dána vláda, ale i zodpovědnost, ze které budeš v hodině smrti skládat účty. Duše, které Ti byly svěřeny, buď budou ve věčném životě a v Boží slávě, anebo budou ve věčných mukách v pekle. Uvědomuješ si tuto svou zodpovědnost? Byl jsi Bohem postaven do historické doby, kdy církev zakouší nejhlubší krizi v celých svých dějinách. „Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu.“ (Iz 24,5)

Apoštol Pavel volá: „S bázní a třesením pracujeme pro svou spásu.“ (Fil 2,12)

V momentu své smrti budeš stát tváří v tvář Kristu. Jaký bude Kristův pohled? Jeden z těchto tří:
Pokud zemřeš jako věrný apoštol Kristův, uslyšíš Jeho slova: „Služebníku věrný, vejdi v radost svého Pána!“ – a setkáš se s Ježíšovým radostným pohledem.

Pokud uchováš spasitelnou víru, ale své zájmy jsi kladl před zájmy Boží, pak uvidíš velmi bolestný pohled Ježíšův. Čeká Tě velké utrpení v očistci!

Pokud jsi ale pravdivou konverzi odmítl, ztratil či zaměnil za nějakou integrální, ekologickou či synodální konverzi, pak jsi konvertoval spolu s Bergogliem od Krista k ďáblu. Zevnější svět tě bude dál uznávat jako biskupa, ale v duchovním světě už jím nejsi. Stal se z Tebe Jidáš. V hodině smrti pak uvidíš velmi přísný Ježíšův pohled a uslyšíš ostrá slova: „Odejdi ode mne, služebníku nevěrný a zlý, do věčného ohně.“ „Tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Mt 13,42)

Dnes ještě můžeš rozhodnout, s jakým Ježíšovým pohledem se brzy setkáš. Ježíš se na tebe dnes obrací slovy: „Vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev…“ (Zj 3,1-3) „Hle, stojím u tvých dveří a tluču.“ (Zj 3,20) „Nebudeš-li činit pokání, zahyneš.“ (Lk 13,3). Co je dnes spasitelným pokáním? Radikálně se oddělit od ducha hereze a apostaze a přijmout Ducha Kristova (Ř 8,9). Jedině pokud Ho přijmeš a následuješ Ježíše, jsi ve světle a vedeš svěřené ovce bezpečnou cestou spásy.

V současné době vane v církvi falešný duch. Normou je jít tupě, v klamných iluzích do věčného zavržení. Je abnormálním hrdinstvím vzepřít se lživé atmosféře i duchu lži a smrti! Bez osobní modlitby je to nemožné. Pod Kristovým křížem dostaneš světlo a sílu postavit se proti systému lži a zla tak, jako hrdinní mučedníci. Tam uslyšíš nejen slova odpuštění, ale i slova, kterými Tě Pán povolal, abys šel za Ním (Lk 5). „Tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.“ (Iz 41,9b-10) Ty se jako Kristův apoštol nemůžeš podřizovat veřejnému heretikovi a apostatovi. Máš falešný strach z takzvaného schizmatu? Schizma (řec. schidzein – řezat, oddělovat) nedělá ten, kdo je věrný Kristu, Jeho učení a evangeliu. Schizma dělá ten, kdo se odřízl, oddělil od Krista a Jeho učení.

Bergoglio se nebojí ničeho. Postavil se proti Bohu a ruší Boží pravdy i přikázání. On likviduje i tajemství víry, když transformuje sv. liturgii na magický rituál. To už není kalich Páně, ale kalich démonů (1Kor 10,21). Prosazuje svěcení čarodějů na kněze, čarodějnic na diakonky a následně na kněžky. On ruší celibát a antievangeliem ruší de facto i Kristovo kněžství. Zde platí Ježíšovo slovo o zpustošení na svatém místě (Mt 24,15) a proroctví Danielovo o ukončení každodenní oběti a vztyčení ohyzdné modly (Dan 12,11).

V době arianismu téměř všichni východní biskupové odpadli. Ty ale buď jako sv. Atanázius či sv. Basil, kteří zůstali věrní Kristu!

Bůh Ti dnes dává za příklad arcibiskupa Vigana. I Ty vyjdi z područí falešné poslušnosti apostatu Bergogliovi a vytvoř jednotu s Viganem. Nepůjde o schizma, ale o záchranu církve! Ježíš to po Tobě žádá! Tvé rozhodnutí má dopad i na Tobě svěřené duše a na celou církev. Odlož falešný strach! Neboj se zachránit sebe i Kristovu církev! V hodině smrti a po celou věčnost budeš šťastný, že jsi tento krok víry a pokání udělal.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři