Proč se Babiš obrací k démonům? Bude zatracen jako izraelský král Saul

Téměř celý svět má problém s koronavirem. „Corona“ je latinské přejaté slovo z řečtiny, která slovem stefanos označovala „zlatý věnec pro vítěze“ = korunu, jako ozdobu i odznak vítězství a vlády.

Je Babiš nebezpečný démon a vyslanec horoucích pekel?

Téměř celý svět má problém s koronavirem. „Corona“ je latinské přejaté slovo z řečtiny, která slovem stefanos označovala „zlatý věnec pro vítěze“ = korunu, jako ozdobu i odznak vítězství a vlády. Korunou byli korunováni zejména olympijští vítězové. Nejznámější na světě je „trnová koruna“, kterou posadili římští vojáci ze zlomyslnosti Spasiteli světa, Pánu Ježíši Kristu. Kam tím úvodem směřuji?

V souvislosti s bojem proti koronaviru přečetl premiér Andrej Babiš na mimořádném jednání ve Sněmovně 24. března 2020 poselství, které mu došlo v SMS zprávě na jeho mobilní telefon:

„Dej nám, drahý Bože, sílu ducha k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu důvěřovat sobě. Věřím moudrosti svého fyzického těla. Milost a požehnání všemu a všem. Tak jest,”

V pořadu Xaver live tvrdil premiér Babiš, že má svou známou, která „hovoří s Vesmírem“. Naznačil, že mu ta známá jaksi „radí“, ale detailnější odpovědi se opakovaně vyhnul.

Už 54 let jsem zvyklý „filtrovat“ přicházející informace biblickým poselstvím. Proto si dovoluji tvrdit, že premiér se skrze svou známou obrací o radu k démonům.

Přísloví 3,5: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“

Jeremiáš 17,5: „Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka a srdcem se odvrací od Hospodina.“

Ev.Janovo: „Co dává život, je Duch. Tělo samo nic neznamená. Slova má jsou Duch a život.“ (to jsou slova Pána Ježíše Krista)

Domnívám se, že z biblických textů je zřejmé, že pan premiér není v kontaktu s Bohem, ale s démony. Podobně, jako kdysi první izraelský král Saul, který pro svou neposlušnost ztratil spojení s Bohem a proto se obrátil skrze věštkyni o radu k démonům.

Někdo si může ve své pýše namlouvat, že má vše pod kontrolou, ale nakonec se může sám dostat do soukolí událostí a být vláčen někam proti své vůli. Představitelé národů by měli lidi informovat, že existuje ještě horší virus, než covid 19: virus hříchu, proti kterému není od ráje žádný člověk imunní a lék má pouze jeden: Spasitel, prostředník mezi Bohem a lidmi:

„Lidé budou umírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět…“ (Luk.21,26)

„Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ (Jan.16,33)

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mně.“ (Jan 14,1)

Katastrofy jsou megafonem od Boha, kterým chce probudit spící lidstvo, aby se obrátilo k Tomu, kdo přemohl hřích, smrt i ďábla – k našemu Spasiteli! On před smrti na kříži zvolal: „Je dokonáno!“ Stačí si to Jeho vítězství vírou ve Spasitele přivlastnit. Kdo tak učinil, toho už nic nevyděsí. Za dva týdny budou svátky Vzkříšení, přemýšlejme a zvolme si Věčnost s Králem králů a Pánem pánů.

V pořadu Xaver live z 11.9.2019 premiér řekl, maďarský premiér Viktor Orbán je mu „velice blízký.“ Jak známo, Orbán je velikým obhájcem křesťanství ve své zemi a proto odmítá pustit do země nekřesťanské uprchlíky.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském