Vylučují mláďata savců evoluci?

„Nemluvňátka a kojenci jsou svědky Boží slávy a moci a jsou obranným valem proti Božím nepřátelům, aby se zastyděli a zmlkli.“ Žalm 8,3.

Ilustrační snímek

Mohou kojenci a mláďata savců odporovat evoluci? Jejich sací a polykací reflex je vrozený, nemohl se vyvíjet, jinak by žádné mládě nikdy nepřežilo. Podobné je to i s dalšími reflexy. Co je vrozené, co je obsaženo už v buňce, lidským okem neviditelné, bylo dodáno Stvořitelem. Kdo v celé přírodě umí takovou informaci vytvořit a následně ji vložit do buňky jako genetickou informaci? Pro čtenáře Bible je odpověď jednoznačná: jedině Stvořitel.

Kreacionisté, stoupenci stvoření, se léta přetahují s evolucionisty o zdroji genetické informace. Odborníci vyspělé technologie nám svým uměním trochu přibližují ono stvořitelské „know how“. Umí vložit miliony informací do miniaturních bodů. Evolucionisté odmítají první tři kapitoly Genesis jako faktum a označují je jako legendu. Komicky působí argument, že vesmír nebyl stvořen v průběhu šesti dnů, ačkoli počátek vesmíru tyto tři kapitoly vůbec neřeší.

Desítky známých učitelů Bible a apologetů považují celou otázku výkladu těch tří kapitol za spornou a někteří dokonce tvrdí, že jejich doslovný výklad poškozuje důvěryhodnost křesťanství. Vzdali zápas o pravdu Bible a někteří z nich se připojili se k útokům na biblický kreacionismus. Říká se o nich, že víc než Stvořitele milují svou akademickou pověst. V Bibli nám Stvořitel zjevuje vše podstatné pro život jednotlivce i společnosti. A začíná to zprávou o stvoření Země a člověka na ni. Pokud je zpráva o biblickém stvoření v nějakém stupni nespolehlivá, spočívá další biblická informace na nejistém základě.

Ačkoli biblická zpráva se neshoduje v mnoha bodech s teoriemi evolucionistů, není v rozporu s jediným vědeckým faktem. Ve skutečnosti lze všechna geologická, astronomická a vědecká data sladit s biblickou zprávou o stvoření. Konflikt není mezi vědou a Bibli, ale mezi vírou a skepticismem evolucionisty. Evoluční teorie byla vždy v rozporu s Biblí a zřejmě vždy bude. Avšak představa, že se vesmír vyvíjel řadou přírodních procesů, zůstává nepotvrzenou, nedoložitelnou hypotézou, a proto není „vědou“. Evoluce je diskutabilní a neustále se měnící teorií. Nakonec, pokud bude vůbec přijata, musí být přijata zase jedině vírou.

Evolucionistů se klade často otázka po původu komet: Komety jsou tvořeny z ledu a kosmického prachu, obíhající většinou po velice výstředné (excentrické) eliptické trajektorii kolem Slunce. Při svém pohybu však ztrácejí na hmotě. Pokud by naše sluneční soustava byla stará skutečně miliardy let, jak věří evolucionisté, proč ještě dnes existují komety?


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském